BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO by Mind Map: BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

1. Nội dung

1.1. Nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, tư tưởng độc lập dân tộc

1.2. Tố cáo tội ác kẻ thù

1.3. Tái hiện quá trình kháng chiến hào hùng

1.4. Tuyên bố bài học, rút ra bài học lịch sử

2. Nghệ thuật

2.1. - Kết hợp hài hòa hai yếu tố: chính luận sắc bén và văn chương trữ tình.

2.2. Mang đậm cảm hứng anh hùng ca.

2.3. =>Là áng “thiên cổ hùng văn”.