ศิลปะในการทำงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศิลปะในการทำงาน by Mind Map: ศิลปะในการทำงาน

1. ทำงานให้มีความสุข

1.1. ทำงานที่ใจรัก

1.2. ทำงานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดีที่สุด

1.3. ความซื่อสัตย์สุจริต

1.4. เป็นนักประสานสิบทิศ

2. อุปสรรคในการทำงาน

2.1. การไม่รู้จักตัวเอง

2.2. การไม่ให้คุณค่าแก่งาน

2.3. ความเครียด

2.4. ขาดความพร้อม

2.5. ไม่ชำนาญ

2.6. ขาดกำลังใจ

2.7. ไม่มีความเป็นทีมเวิร์ค

2.8. ขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. ในองค์กร

3.1. "มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3.2. ให้เกียรติต่อกัน

3.3. สร้างพรหมวิหาร 4

4. ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

4.1. Positive Thinking (คิดบวก)

4.2. Smile (รอยยิ้ม สร้างความประทับใจ)

4.3. Yours (จริงใจให้กัน)

4.4. Compromise (สามัคคีและประนีประนอม)

4.5. Human Relations (สัมพันธ์ที่ดี)

4.6. Oral Communication (การสื่อสารชัดเจน)