BAB 1 : DEFINISI DAN KONSEP FALSAFAH DAN ILMU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 1 : DEFINISI DAN KONSEP FALSAFAH DAN ILMU by Mind Map: BAB 1 : DEFINISI DAN KONSEP FALSAFAH DAN ILMU

1. Falsafah

2. Manfaat

2.1. Bersikap kritis

2.2. Bersikap logik-rasional, pandangan dan berhujah

2.3. Mengembangkan semangat toleransi dalam perbezaan pendapat

2.4. Mengajar cara berfikir yang cermat

3. Cabang

3.1. Metafizik/Ontologi

3.1.1. Hakikat kewujudan

3.1.1.1. Tuhan

3.1.1.2. Alam manusia

3.1.2. Memberi perhatian utama kepada realiti atau kewujudan mutakhir

3.1.2.1. Kajian sesuatu bersifat rohani dan tidak dapat diterangkan

3.1.3. Ilmu yang mendalami masalah pada peringkat permulaan dan pada peringkat akhir bagi setiap perkara yang wujud.

3.2. Epistomologi

3.2.1. Teori ilmu pengetahuan dan perihal mengetahui

3.3. Aksiologi

3.3.1. Memperkatakan tentang baik atau buruk, benar atau salah dan perkara berkaitan nilai

3.3.1.1. Etika

3.3.1.1.1. Nilai peraturan dan moral serta tingkahlaku

3.3.1.2. Estetika

3.3.1.2.1. Nilai kecantikan dan seni

4. Hubungan falsafah dengan ilmu

4.1. Falsafah lebih umum dari sains.

4.1.1. Sains : persoalan khusus

4.1.2. Falsafah : umum dan komprehensif

4.2. Sains mengkaji fakta

4.2.1. Falsafah kaji fakta dan sistem nilai

4.3. Falsafah kaji kajian itu sendiri

5. Ilmu

5.1. Konsep

5.1.1. Pengetahuan dan kepandaian

5.1.2. Aristotle

5.1.2.1. Episteme = pengetahuan peringkat tertinggi / sejati

5.1.3. Mazhab Rasionalisme

5.1.3.1. Ilmu pengetahuan bersifat apriori (hasil renungan tanpa melalui pengalaman)

5.1.4. Mazhab Empirisisme

5.1.4.1. Ilmu pengetahuan bersifat aposteriori ( berdasarkan pengalaman dan pengamatan)

5.2. Ciri-ciri

5.2.1. Teori atau konsep tertentu yang boleh diterangkan secara rasional

5.2.2. Kaedah untuk mendapatkannya secara empirikal

5.2.3. Ada pokok persoalan dan kandungan permasalahan secara sistematik

6. Definisi

6.1. Plato

6.1.1. Pengetahuan tentang segala yang ada.

6.2. Aristotle

6.2.1. Menyelidiki sebab dan asas segala benda.

6.3. Al-Farabi

6.3.1. Ilmu pengetahuan tentang alam maujud

6.4. Sidi Gazalba

6.4.1. Berfikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran.

7. Makna

7.1. Ilmu menyelidik sesuatu dengan terperinci tentang sebab terjadi suatu peristiwa sehingga sebab mutlak ditemui.

7.2. Fokus tentang :

7.2.1. Ketuhanan

7.2.2. Alam semester

7.2.3. Diri manusia

7.3. Gambaran keseluruhan

7.3.1. Pengetahuan biasa

7.3.2. Warisan budaya

7.3.3. Hasil ilmu khusus lain