Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Innovación by Mind Map: Innovación

1. I+D+I

1.1. El concepte I + D + i, es defineix investigació com la indagació original planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic, així com per a la millora tecnològica. Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques o aplicacions difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

1.2. Asesoria I+D+I és la primera consultora de Espanya. Dedicada exclusivament a la gestió integral de les Ajudes Públiques per a la Financiació de projectes d'Investigació Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I) tant en el àmbit Europeu, com el Nacional i Autunòmic. http://www.euro-funding.com/es/asesoria-imasdmasi/index.php

2. Co-creació

2.1. La co-creació és una forma d'estratègia de mercat o negoci que posa l'accent en la generació i la realització contínua de valor mutu empresa-client. Considera mercats com fòrums per a les empreses i els clients actius de compartir, combinar i renovar els altres recursos i capacitats per a crear valor a través de noves formes d'interacció, serveis i mecanismes d'aprenentatge. Es diferencia de la tradicional signatura activa - mercat de consum passiu construcció del passat.

3. Benchmarking

3.1. Procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. Consisteix a prendre "comparadors" o benchmarks a aquells productes, serveis i processos de treball que pertanyin a organitzacions que evidenciïn les millors pràctiques sobre l'àrea d'interès, amb el propòsit de transferir el coneixement de les millors pràctiques i la seva aplicació

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=HxTeFn1-J8E

4. Open innovation

4.1. La Innovació oberta (Open Innovation) és una nova estratègia d'innovació sota la qual les empreses van més enllà dels límits interns de la seva organització i on la cooperació amb professionals externs passa a tenir un paper fonamental .

4.2. Significa també que les empreses utilitzen tant canals interns com externs per posar al mercat els seus productes i tecnologies innovadores.

4.3. AVANTATGES

4.3.1. Projectes de R + D: redueixen temps i costos, i capturen solucions i idees innovadores que mai haguessin estat desenvolupades en l'empresa.

4.3.2. Incorporen innovació d'organitzacions externes en forma d'idees, patents, tecnologies i productes i comercialitzen fàcilment la innovació generada pel departament d'I + D.

5. Estratègia de l'Oceà Blau

5.1. L'objectiu de "l'Estrategia del Océano Azul" es basa en eliminar la pobresa, disminuir les desigualtats i aconseguir la qualitat de vida d'un país desenvolupat, a través d'una xarxa àmplia

5.2. http://www.invertired.com/oceanoazul.pdf

6. http://www.youtube.com/watch?v=KmNf2MFS3d4&playnext=1&list=PL00113E5A8C6E7999