เทคโนโลยีสัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. เทคโนโลยี

1.1. ตัวอย่างเทคโนโลยี

1.1.1. การใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.1.2. การใช้เครื่องมือสื่อสารชำระเงินออนไลน์

1.2. เทคโนโลยีเทคโนโลยีคือหัวเรื่อง: การใช้ความสามารถรู้เครื่องมือความสามารถคิดหลักการเทคนิค ความสามารถรู้ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจน ผลงานพนักงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีหัวเรื่อง: การ มาประยุกต์ใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดระบบผู้ซื้อสินค้างานพนักงานเพื่อช่วยให้เกิดหัวเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มี มากยิ่งขึ้น

1.3. ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นโดยความสามารถในการ ช่วยให้สามารถทำงานได้มากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถมองเห็นได้เห็นดวงตามนุษย์ ด้านติดต่อได้สื่อสารและสื่อความสามารถหมายกันได้ เช่นมนุษย์ด้านเดินทางโดยทางอากาศรถโดยสาร ฯลฯ ได้อาศัยเทคโนโลยีในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การผลิตคุณอาหา ทำให้ได้อาหารมากขึ้นต่างกับสมัยก่อน แต่เมื่อได้พัฒนาเทคโนโลยีให้สูงสุดสูงขึ้นทำให้มนุษย์ด้านล่าสัตว์ได้มากกว่าเดิม ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สุดก็กลายเป็นเทคโนโลยีหัวเรื่อง: การเลี้ยงสัตว์และหัวเรื่อง: การเพาะปลูก ด้านเทคโนโลยีหัวเรื่อง: การเลี้ยงสัตว์มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นไปมาเรื่อย ๆ จากการใช้สายพันธุ์พืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ด้านหัวเรื่อง: การเพาะปลูกมนุษย์ด้านผลิตเครื่องมือที่ดีขึ้นเช่นด้านผลิตและใช้คันไถรู้จักหัวเรื่อง: การใช้ปุ๋ย หัวเรื่อง: การชลประทานทำให้ด้านเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดสูงมากขึ้น ด้านหัวเรื่อง: การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้เกิดหัวเรื่อง: การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ด้วยการนำเอาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน และแรงงานของคุณคนสัตว์ ด้านเทคโนโลยีพลังงงานพนักงานมนุษย์มีความสามารถด้านสูงสุดสูงจากเนชั่หัวเรื่อง: การรู้จักเอาพลังงานต่างๆมาใช้เช่น พล งงานพนักงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำมันแก๊สธรรมชาติและพลังงานจากเนชั่น้ำตก ฯลฯ เทคโนโลยีดังกล่าวทั้งหมดนี้แม้จะให้ที่คุณคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล แต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่เหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดปฐมวัยได้เหมือนกันเช่น หัวเรื่อง: การจับปลาโดย ระเบิดหัวเรื่อง: การใช้มีโรงจักรพลังปรมาณูคโทรนิค แต่ไม่รู้จักหัวเรื่อง: การควบคุม ทำให้เกิดหัวเรื่อง: การรั่วของสารกัมมันตรังสีหรือการนำเอาพลังปรม ณูไปใช้ในการสู้รบกัน เป็นต้น

2. ความสัมพันธ์และบทบาทเทคโนโลยี

2.1. ด้านการดำรงชีวิต

2.1.1. ทำให้มีความคล่องตัวและความสะดวกเร็วมากขึ้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตระจำวันก็สามารถทำได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หรือใช้เวลาน้อย

2.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

2.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานรากที่รองรับ “สังคมสารสนเทศ” (Information Society) ที่มี “สารสนเทศ” เป็นหัวใจสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคม เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข การบริหารรัฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น

2.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์

3.1.1. วิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ เช่น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวั้นและขูดเปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

3.2. เกษตรศาสตร์

3.2.1. เทคโนโลยีกับหัวเรื่อง: การพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเพิ่มผลผลิตปรับปรุงออกพันธุ์เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนา จะคุณต้องศึกษาเป็นปัจจัยแวดล้อมหลายด้านเช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมความสามารถเสมอภาคในห้างหุ้นส่วนจำกัดโอกาสและ หัวเรื่อง: การแข่งขันทาง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องกลาโหมต่อการพัฒนาประเทศและส่วนอื่น ๆ อีกมาก

3.3. โภชณาศาสตร์

3.3.1. ทำให้เทคโนโลยีด้านนี้สามารถกำหนดการบริโภคแล้วการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

3.4. เเพทยศาสตร์

3.4.1. เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการให้บริการการแพทย์ ในประเทศไทยเองได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกับประชาชนผู้ที่อยู่ห่างไกล และเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบการแพทย์ทางไกล นับว่าเข้ามามีส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาพยาบาลภายในประเทศเกิดความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน

3.5. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.5.1. การนําพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้พลังงานแบบประหยัด และการใช้เทค โนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นการนําความรู้และศิลปวิทยาการในการดํารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลง

3.6. ศึกษาศาสตร์

3.6.1. การนำเทคโนโลียีมาใช้ในการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม เช่นการสืบค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

4.1. เทคโนโลยี ในการใช้ชีวิตของพวกเขาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การทำมาหากินการต่อสู้กับสภาพการณ์ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนในท้องถิ่นที่มี เทคโนโลยีท้องถิ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์จากภายนอกมี 3 ระดับ คือเทคโนโลยีชั้นต่ำและเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูง

4.1.1. ยาสมุนไพรเช่นพื้นบ้านครกตำคุณข้าวลอบดักปลา และกระต่ายขูดมะพร้าว หัวเรื่อง: การสร้างอ่างเก็บน้ำกะทิสำเร็จรูป

4.2. นำเข้าเทคโนโลยีหมายถึง เทคโนโลยีที่จำเป็นคุณต้องรับเอามาจากเนชั่ต่างออกประเทศ และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม กับสภาพสิ่งแวดล้อมหัวเรื่อง: การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของสังคมไทย English

4.2.1. สารเคมีเช่นป้องกันกำจัดศัตรูพืชโทรศัพท์วิทยุ โทรทัศน์โทรสารอินเตอร์เน็ต

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. 1. สารสนเทศกับเทคโนโลยีหัวเรื่อง: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในห้างหุ้นส่วนจำกัดด้านเศรษฐกิจโดยด้านนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การแข่งขันทั้งภาคหัวเรื่อง: การผลิตและบริการ ภาคการเงินการคลังทั้งภายในและออกประเทศเพื่อหัวเรื่อง: การส่งออก อีกทั้งยัง ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5.2. 2. สารสนเทศกับเทคโนโลยีหัวเรื่อง: การพัฒนาด้านสังคมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้พัฒนาสังคมให้เกิดหัวเรื่อง: การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เช่นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คุณพระราชดำริของสมเด็จที่คุณพระเทพคุณรัตนราชสุดาฯ

5.3. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านศึกษาแนวทาง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาไว้ 5 ประเด็นคือ 3.1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) มีหลายรูปแบบเช่นสว่านและการปฏิบัติเชิงเส้น โปรแกรม 3.2. การศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกล (Distance Learning) การจัดรูปแบบการให้บริการ โดยใช้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ริการในหลายรูปแบบเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การถ่ายโอนไฟล์พิธีสาร Telnet, เวิลด์ไวด์เว็บเป็นต้น 3.4. การใช้งานในห้องสมุด (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ประยุกต์ใช้เป็นการในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การสืบค้น Thailand ข้อมูลหนังสือวารสาร หรือบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผลงานพนักงานหัวเรื่อง: การวิจัย 3.5 การใช้งานในห้องปฏิบัติการเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองสถานการณ์ การใช้งานในงานประจำและงานบริหาร (Computer Manage Instruction) การจัดการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการทำให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและแม่นยำ การเริ่มต้นการทำงานต่างๆเกิดขึ้น

5.4. 4. สารสนเทศกับเทคโนโลยีการพัฒนาด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานพนักงานต่างๆดังนี้ 4.1 ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วยตั้งแต่เริ่ม ทำบัตรจ่ายยาเก็บเงิน 4.2 การ หัวเรื่อง: การรักษาสนับสนุนพยาบาลความ โดยหัวเรื่อง: การเชื่อมโยงระบบผู้ซื้อสินค้าคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลความต่างๆเข้าด้วยกัน ด้านสร้างเครือข่ายทางการ Thailand ข้อมูลคุณแพ ย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย 4.3 ด้านให้คำปรึกษาทางไกลโดยแพทย์คุณผู้เชี่ยวชำนาญเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้แพทย์ด้านเห็นหน้า: ภาพประกอบหรือท่าทางของคุณผู้ป่วยได้ช่วยให้ส่ง Thailand ข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือภาพเพื่อประกอบหัวเรื่อง: การพิจารณาของแพทย์ได้ 4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการให้ความรู้แก่แพทย์ของคุณ หรือหน่วยงานพนักงานสาธารณสุขต่างๆเป็นไปด้วยความสามารถสะดวกรวดเร็วได้ผลขึ้น โดยด้านใช้สื่อต่างๆเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีเสียงและอื่น ๆ เป็นต้น 4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้คุณผู้บริหารด้านกำหนดหมดนโยบายและ ติดตามกำกับหัวเรื่อง: การดำเนินงานพนักงานตามหมดนโยบายได้ดียิ่งขึ้น อาศัย Thailand ข้อมูลโดยที่ถูกคุณต้องฉับไว และ Thailand ข้อมูลที่จำเป็นทั้งนี้อาจใช้คอมพิวเตอร์เป็นคุณตัวเก็บ Thailand ข้อมูลต่างๆ ทำให้หัวเรื่อง: การ ริหารเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 4.6 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดด้านหัวเรื่อง: การให้ความสามารถรู้หรือหัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การสอนทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะดาวเทียมจะช่วยให้หัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การสอนทางไกลทางด้านหัวเรื่อง: การแพทย์และสาธารณะสุข เป็นไป ได้มากขึ้นประชาชนสามารถเรียนรู้พร้อมกับได้ทั่วประเทศและ ยังสามารถโต้ตอบหรือถามได้ด้วย

5.5. 5. สารสนเทศกับเทคโนโลยีหัวเรื่อง: การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาตินำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าได้ GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผล Thailand ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยกำหนด Thailand ข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก (ตำแหน่งล่าง) ซึ่งรวบรวมจากแหล่ง ต่างๆ ทั้งพื้นที่ Thailand ข้อมูลแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายโรงแรมทางดาวเทียม เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในห้างหุ้นส่วนจำกัด Thailand ข้อมูลหัวเรื่อง: การพัฒนาผังเมือง ประยุกต์ใช้งานพนักงานทาง ธรณีวิทยาหนังสือน้า หัวเรื่อง: การพยากรณ์อากาศและหัวเรื่อง: การควบคุมสิ่งแวดล้อม