Đại cương về Polime

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại cương về Polime by Mind Map: Đại cương về Polime

1. Khái niệm

1.1. Là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở liên kết với nhau tạo thành

2. Tính chất vật lí

2.1. Chất rắn

2.2. Không bay hơi

2.3. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định

2.4. Đa số không tan trong các dung môi thông thường

2.5. Có tính dẻo

3. Ứng dụng

3.1. Chất dẻo

3.2. Tơ sợi

3.3. Cao su

3.4. Keo dán

4. Đặc điểm cấu trúc

4.1. Mạch không nhánh

4.1.1. amilozơ

4.2. Mạch phân nhánh

4.2.1. amilopectin

4.2.2. glicogen

4.3. Mạch mạng không gian

4.3.1. cao su lưu hóa

4.3.2. nhựa bakelit

5. Tính chất hóa học

5.1. Phản ứng phân cắt mạch

5.2. Phản ứng giữ nguyên mạch

5.3. Phản ứng tăng mạch

6. Điều chế

6.1. Phản ứng trùng hợp

6.2. Phản ứng trùng ngưng