ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย by Mind Map: ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย

1. บันทึกข้อมูลพฤติกรรม

1.1. บันทึกรายพฤติกรรม

2. สรุปขาด ลา มาสายรายภาคเรียน

3. เช็คชื่อ

3.1. บันทึกรายการประจำวัน

3.1.1. บันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.1.2. บันทึกมาสาย

3.1.3. บันทึกออกนอกโรงเรียน

3.1.3.1. สรุปขาด ลา มาสายประจำวัน

3.2. รายงานสถิติขาดลามาสาย

3.2.1. สรุปขาด ลา มาสายรายสัปดาห์

3.2.2. สรุปขาด ลา มาสายนรายเดือน

4. บันทึกพฤติกรรม

4.1. รายงานพฤติกรรม

4.1.1. รายงานบันทึกพฤติกรรมประจำวัน

4.1.1.1. บันทึกพฤติกรรมรายคน

4.1.2. รายงานบันทึกพฤติกรรมรายคน

4.1.3. รายงานบันทึกรายพฤติกรรม

4.1.4. สระุปรายงานพฤติกรรม

5. แผนภูมิสถิติ

6. การจัดการข้อมูล

6.1. ข้อมูลโรงเรียน

6.1.1. ข้อมูลผู้บริหาร/ผู้ลงนาม

6.2. การจัดการข้อมูลนักเรียน

6.2.1. เพิ่ม

6.2.2. ลบ

6.2.3. แก้ไข

6.3. การจัดการข้อมูลผู้ปกครอง

6.3.1. เพิ่ม

6.3.2. ลบ

6.3.3. แก้ไข

6.4. ข้อมูลครู

6.4.1. เพิ่ม

6.4.2. ลบ

6.4.3. แก้ไข

6.5. การจัดการผู้ใช้งาน

6.5.1. เพิ่ม

6.5.2. แก้ไข

6.5.3. ลบ

6.6. จัดครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน

6.7. สำรอง/เรียกคืนข้อมูล

7. กำหนดปีการศึกษา

8. รายงานสรุปหน้าเว็บ

8.1. ขาด/ลา/มาสาย ประจำวัน

8.1.1. ตารางสรุปสถิติ

8.2. คะแนนความประพฤติ

8.2.1. ตารางสรุปสถิติ

8.2.2. แผนภูมิสถิติ

9. ออกเอกสาร

9.1. พิมพ์รายชื่อนักเรียน

9.2. หนังสือราชการ

9.2.1. เชิญผู้ปกครอง

9.3. ใบรับรองความประพฤติ