ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย by Mind Map: ระบบงานปกครอง ท.6 นครเชียงราย

1. แผนภูมิสถิติ

2. การจัดการข้อมูล

2.1. ข้อมูลโรงเรียน

2.1.1. ข้อมูลผู้บริหาร/ผู้ลงนาม

2.2. การจัดการข้อมูลนักเรียน

2.2.1. เพิ่ม

2.2.2. ลบ

2.2.3. แก้ไข

2.3. การจัดการข้อมูลผู้ปกครอง

2.3.1. เพิ่ม

2.3.2. ลบ

2.3.3. แก้ไข

2.4. ข้อมูลครู

2.4.1. เพิ่ม

2.4.2. ลบ

2.4.3. แก้ไข

2.5. การจัดการผู้ใช้งาน

2.5.1. เพิ่ม

2.5.2. แก้ไข

2.5.3. ลบ

2.6. จัดครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน

2.7. สำรอง/เรียกคืนข้อมูล

3. กำหนดปีการศึกษา

4. รายงานสรุปหน้าเว็บ

4.1. ขาด/ลา/มาสาย ประจำวัน

4.1.1. ตารางสรุปสถิติ

4.2. คะแนนความประพฤติ

4.2.1. ตารางสรุปสถิติ

4.2.2. แผนภูมิสถิติ

5. เช็คชื่อ

5.1. บันทึกรายการประจำวัน

5.1.1. บันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

5.1.2. บันทึกมาสาย

5.1.3. บันทึกออกนอกโรงเรียน

5.2. รายงานสถิติขาดลามาสาย

5.2.1. สรุปขาด ลา มาสายประจำวัน

5.2.2. สรุปขาด ลา มาสายรายสัปดาห์

5.2.3. สรุปขาด ลา มาสายนรายเดือน

5.2.4. สรุปขาด ลา มาสายรายภาคเรียน

6. บันทึกพฤติกรรม

6.1. บันทึกข้อมูลพฤติกรรม

6.1.1. บันทึกพฤติกรรมรายคน

6.1.2. บันทึกรายพฤติกรรม

6.2. รายงานพฤติกรรม

6.2.1. รายงานบันทึกพฤติกรรมประจำวัน

6.2.2. รายงานบันทึกพฤติกรรมรายคน

6.2.3. รายงานบันทึกรายพฤติกรรม

6.2.4. สระุปรายงานพฤติกรรม

7. ออกเอกสาร

7.1. พิมพ์รายชื่อนักเรียน

7.2. หนังสือราชการ

7.2.1. เชิญผู้ปกครอง

7.3. ใบรับรองความประพฤติ