Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MODEL ADDIE by Mind Map: MODEL ADDIE

1. ANÀLISI

1.1. El pas inicial és analitzar l’alumnat, el contingut i l’entorn. El resultat serà una descripció d’un problema i una solució proposada, el perfil d’un alumne i la descripció de les restriccions dels recursos.

1.2. • el problema dels negocis en relació amb les metes d’aquests i una descripció de la llacuna que hi ha entre ells; • perfil del públic; • anàlisi de tasca, si és necessari; • identificació de la solució de formació, que inclou el mètode de distribució als alumnes i la infraestructura relacionada; • recursos disponibles, incloent el pressupost i els recursos humans en relació amb el que està disponible i una descripció de les necessitats existents; • temps disponible; • descripció del mode de mesurament de l’èxit.

2. DISSENY

2.1. En la fase de disseny, heu de desenvolupar un programa del curs detenint-vos especialment en l’enfocament didàctic general i en la manera de seqüenciar i dividir el contingut en les parts que el componen.

2.2. • haureu d’escriure els objectius de la unitat o mòdul; • n’haureu de dissenyar l’avaluació; • haureu d’escollir els mitjans i el sistema de fer arribar la informació; • haureu de determinar l’enfocament didàctic general; • haureu de planificar la formació: haureu de decidir les parts i l’ordre del contingut; • haureu de dissenyar les activitats de l’alumne; • haureu d’identificar els recursos.

2.2.1. ENFOCAMENT DIDÀCTIC

2.2.1.1. RECEPTIVA, DIRECTIVA, DESCOBRIMENT GUIAT, EXPLORATÒRIA

3. DESENVOLUPAMENT

3.1. La fase de desenvolupament és aquella en què s’escriu el text del mòdul didàctic, l’storyboard, es grava el vídeo i es programen les pàgines web i multimèdia, d’acord amb la manera de fer arribar la informació escollida. Les activitats educatives es desenvolupen i es proven, s’elabora si és necessari el material del professor i de l’usuari, i s’uneixen tots els elements.

3.2. • treball amb els productors/programadors per desenvolupar els mitjans, • desenvolupament dels materials del professor si convé, • desenvolupament del manual de l’usuari i de la guia de l’alumne si és necessari, • desenvolupament de les activitats de l’alumne, • desenvolupament de la formació, • revisió i agrupació (publicació) del material existent

4. IMPLEMENTACIÓ

4.1. La fase d’implementació es pot referir a una implementació del prototip, una implementació pilot o una implementació total del projecte didàctic.

4.2. • la publicació de materials, • la formació de professors, • la implementació del suport a alumnes i professors. Si el projecte està basat en programari, hauria d’incloure: • manteniment, • administració de sistemes, • revisió de continguts, • cicles de revisió, • suport tècnic per a professors i alumnes.

5. AVALUACIÓ

5.1. Caldria fer una avaluació durant el procés (avaluació formativa) i una altra al final de la formació (avaluació sumatòria). En lloc d’ubicar aquesta fase al final l’avaluació s’hauria de realitzar al llarg de tot el procés.

5.2. • nivell 1: avaluació del curs i com millorar-lo; • nivell 2: avaluació del coneixement dels alumnes; • nivell 3: avaluació del procés de transferència de la formació; • nivell 4: avaluació de l’impacte econòmic del curs (si es desenvolupa com a producte comercial).