Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

1.1. เกษตรศาสตร์

1.1.1. ช่วยเพิ่มผลผลิต

1.1.1.1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1.1.2. เผยแพร่และพัฒนาผลงานทางเกษตรศาสตร์

1.1.3. ปรังปรุงพันธุ์พืช

1.1.3.1. GMO

1.1.4. ใช้พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1.5. เพิ่มความเสมอภาคในโอกาสและ การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม

1.1.6. นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้สะดวก

1.1.7. เพิ่มความสะดวกในการรับประทานอาหาร

1.2. โภชนศาสตร์

1.2.1. เกิดเป็นเมนูใหม่ๆมากขึ้น

1.2.2. มีความปลอดภัย

1.2.3. มีทางเลือกหลากหลาย

1.2.4. ช่วยปัญหาทางด้านอาหาร

1.2.4.1. เก็บได้นานขึ้น

1.2.4.1.1. นมพาสเจอร์ไรส์

1.2.5. รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว

1.3. ศึกษาศาสตร์

1.3.1. ครูผู้สอนมีความสะดวกในการสอน

1.3.1.1. ห้องเรียนออนไลน์

1.3.2. เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน

1.3.2.1. สื่อการสอนเคลื่อนไหว

1.3.3. ลดปัญหาด้านเวลา

1.3.4. ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง

1.3.5. เพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษา

1.3.6. สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดี

1.3.7. พัฒนาด้านการจัดการ ด้านการพัฒนา และด้านทรัพยากร

1.3.8. ประเมินผลต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.3.8.1. Word

1.3.8.2. Excel

1.4. แพทยศาสตร์

1.4.1. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

1.4.2. มีทางเลือกในการให้บริการหลากหลาย

1.4.2.1. กล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy)

1.4.3. ความปลอดภัยสูง

1.4.4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์

1.4.5. สะดวกในการรักษา

1.4.6. ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ลาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.4.7. ส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

1.5. วิทยาศาสตร์

1.5.1. วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า

1.5.1.1. การตัดต่อDNAในมนุษย์

1.5.2. สามารถพิสูจน์สมมติฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

1.5.3. เกิดความรู้ใหม่ๆ

1.5.4. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา

1.5.5. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. เทคโนโลยี

2.1. ความหมาย

2.1.1. สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

2.1.2. เป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.1.3. จำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ

2.1.3.1. 1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process)

2.1.3.1.1. เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ ความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ

2.1.3.2. 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product)

2.1.3.2.1. วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี

2.1.3.3. 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product)

2.1.3.3.1. เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม เทคโนโลยีชีวภาพ

2.2. ประโยชน์

2.2.1. เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม

2.2.2. เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

2.2.3. ทำให้เกิดความรวดเร็ว (speed) ในการส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูล

2.2.4. ทำให้เกิดเสรีภาพในการแสดงความเห็น และแนวคิดอันหลากหลาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (Democratic pluralism)

2.2.5. ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการกระจายโอกาส

2.2.5.1. เช่น การใช้ระบบการเรียนการสอนทาง

2.2.6. ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้น

2.2.6.1. เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.2.7. ทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

2.2.8. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

2.2.9. สามารถเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น

2.2.10. ลดแรงงานคน และต้นทุนการผลิตในการทำงานต่าง ๆ

2.3. ผลกระทบ

2.3.1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

2.3.2. อให้เกิดการรับวัฒนธรรม หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลกทำให้ พฤติกรรมที่แสดงออกเปลี่ยนแปลงไป

2.3.3. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง

2.3.4. เกิดช่องว่างทางสังคม

2.3.5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน

2.3.6. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

3. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

3.1. ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน

3.1.1. อาหาร

3.1.1.1. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหาร

3.1.1.1.1. อาหารที่เก็บไดนานมากขึ้น

3.1.1.1.2. อาหารจากการนำของในท้องถิ่นไปเเปรรูป

3.1.2. ที่อยู่อาศัย

3.1.2.1. ทำให้สร้างวัสดุที่มีความแข็งแรง ความทนทาน

3.1.2.1.1. ปูนซีเมนต์

3.1.2.1.2. กระเบื้องลวดลายต่างๆ

3.1.2.2. มีความสำคัญในการเริ่มต้นออกแบบ เขียนแบบ

3.1.2.2.1. Google SketchUp

3.1.2.2.2. Sweet Home 3D

3.1.2.2.3. AutoCAD

3.1.3. ยารักษาโรค

3.1.3.1. คิดค้นยาใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.1.3.1.1. ยารักษาผู้ป่วยโรคเอดส์

3.1.3.1.2. ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี

3.1.4. เครื่องนุ่งห่ม

3.1.4.1. มีคุณภาพสูงและผลิตได้ปริมาณมากจนกลายเป็นอุตสาหกรรม

3.1.4.1.1. เครื่องทอผ้า

3.1.4.2. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องจักร มาใช้ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม

3.1.4.2.1. Micro-Manufacturing

3.1.4.2.2. Washable Digital Fabric

3.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

3.2.1. ด้านเศรษฏกิจ

3.2.1.1. ใช้ในการทำบัญชี ธุระกรรมต่างๆ

3.2.1.1.1. FlowAccount

3.2.1.1.2. PeakEngine

3.2.1.2. การคมนาคมสะดวกสะบายมากขึ้น เพิ่มความสามารถการขนส่ง

3.2.1.2.1. เครื่องบิน

3.2.1.2.2. เรือขนส่งสินค้า

3.2.2. ด้านการศึกษา และสังคม

3.2.2.1. ช่วยขยายโอกาสและขอบเขตการเรียนรู้

3.2.2.1.1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3.2.2.1.2. การเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน้ต

3.2.2.1.3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.2.2.1.4. ห้องสมุดออนไลน์

3.2.2.2. ช่วยพัฒนาประชากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเท่าเทียม

3.2.2.2.1. โรงเรียนชนบท คนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลผู้ต้องขัง

3.2.2.2.2. โรงเรียนสอนผู้พิการทางร่างกาย

3.2.2.3. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี

3.2.3. ด้านสาธารณสุข

3.2.3.1. ลงทะเบียนผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น

3.2.3.2. เชื่่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ต่างๆ เข้าด้วยกัน

3.2.3.3. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์

3.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.1. การพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติ

3.3.2. นำ GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์

3.3.3. ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา

3.3.4. การวางแผนเพื่อสำรวจเเละดูเเลสิ่งเเวดล้อม

4. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

4.1. ด้านเศรษฐกิจ

4.1.1. เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ

4.1.2. ภาคการเงิน การคลังภายในประเทศและการส่งออก

4.2. ด้านสังคม

4.2.1. เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

4.2.2. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคอมพิวเตอร์ใช้

4.2.2.1. โรงเรียนชนบทคนป่วยเรื้อรัง

4.2.2.2. โรงพยาบาลผู้ต้องขัง

4.2.2.3. คนตาบอดที่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยระบบ DAISY

4.3. ด้านการศึกษา

4.3.1. ใช้ในการสอน

4.3.1.1. Linear Program

4.3.1.2. Simulation

4.3.1.3. Multimedia

4.3.2. การศึกษาทางไกล

4.3.2.1. การใช้วิทยุ

4.3.2.2. โทรทัศน์

4.3.2.3. การสื่อสารโดยใช้ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม

4.3.3. การใช้งานในห้องสมุด

4.3.3.1. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร

4.3.3.2. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ผลงานการวิจัย

4.3.4. ห้องปฏิบัติการ

4.3.4.1. เพื่อการจำลองสถานการณ์

4.3.4.2. ใช้ในงานประจำและงานบริหาร

4.4. ด้านสาธารณสุข

4.4.1. ทำให้งานด้านสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

4.4.1.1. ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย

4.4.1.2. การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

4.4.1.2.1. แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย

4.4.1.3. ให้คำปรึกษาทางไกล

4.4.1.3.1. ช่วยให้แพทย์สามารถเห็นหน้า หรือท่าทางของผู้ป่วยได้ช่วยให้ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของแพทย์ได้

4.4.1.4. ให้ความรู้แก่ประชาชน

4.4.1.5. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบาย และ ติดตามกำกับการดำเนินงานตามนโยบายได้ดียิ่งขึ้น

4.4.1.6. ช่วยให้การเรียนการสอนทางไกลทางด้านการแพทย์และสาธารณะสุขเป็นไปได้มากขึ้น

4.5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.5.1. นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์

4.5.1.1. รวบรวมข้อมูลพื้นที่ แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม

4.5.2. นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผังเมือง

4.5.3. ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา

4.5.4. การพยากรณ์อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อม

5. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนําเข้า

5.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

5.1.1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1.1.1. การสะสมองค์ความรู้ขึ้นมาจาก ประสบการณ์ของชีวิต มีการถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

5.1.1.1.1. งานหัตถกรรมทอผ้า

5.1.1.1.2. การทำเครื่องเงิน

5.1.2. ระดับของเทคโนโลยีท้องถิ่น

5.1.2.1. เทคโนโลยีระดับต่ำ

5.1.2.1.1. มีอยู่แต่เดิม ตั้งแต่ยุคโบราณ ตลอดจนใช้แรงงาน

5.1.2.2. เทคโนโลยีระดับกลาง

5.1.2.2.1. ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่ำ

5.1.2.3. เทคโนโลยีระดับสูง

5.1.2.3.1. ได้จากประสบการณ์อันยาวนาน มีความสลับซับซ้อน

5.2. เทคโนโลยีที่นำเข้า

5.2.1. เทคโนโลยีการเกษตร

5.2.1.1. สารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืช

5.2.1.2. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

5.2.2. เทคโนโลยีชีวภาพ

5.2.2.1. การผลิตวัคซีน

5.2.2.2. การผลิตยาบางชนิด

5.2.3. เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

5.2.3.1. อุตสาหกรรมกรดกำมะถัน

5.2.4. เทคโนโลยีทางการแพทย์

5.2.4.1. เทคโนโลยีการผลิต

5.2.4.2. การพัฒนายาใหม่

5.2.4.3. เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค

5.2.4.4. เทคโนโลยีของอวัยวะเทียม

5.2.5. เทคโนโลยีการสื่อสาร

5.2.5.1. โทรศัพท์

5.2.5.2. โทรทัศน์

5.2.5.3. อินเตอร์เน็ต

5.2.6. เทคโนโลยีการขนส่ง

5.2.6.1. การเดินรถ

5.2.6.2. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์

5.2.7. เทคโนโลยีระดับสูง (ไฮเทค)

5.2.7.1. อิเล็กทรอนิกส์

5.2.7.2. คอมพิวเตอร์การสื่อสาร

5.2.7.3. เลเซอร์

5.2.7.4. หุ่นยนต์

5.2.8. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์

5.2.8.1. การผลิตพลาสติก