Breeding program

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Breeding program by Mind Map: Breeding program

1. 1.Population

1.1. จำนวนทั้งหมด

1.1.1. Bull : 11 เชือก

1.1.1.1. ใช้งานได้จริง : 3 เชือก

1.1.2. Cow : 30 เชือก

1.1.2.1. ใช้งานได้จริืง 15 เชือก

1.1.3. Neonatal : 3 เชือก

1.1.4. 3 families

2. 5.วิธีการผสม

2.1. สัดส่วนพ่อ:แม่=1:5

2.2. วิธีการผสมธรรมชาติ

2.3. ผสมทุกวัน รอบการเป็นสัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2.4. การบันทึกวันผสม

3. 6.การดูแลช้างท้อง

3.1. การจัดการอาหาร

3.1.1. กินเหมือนเดิม

3.1.1.1. เนเปีย

3.1.1.2. กล้วย (ลด)

3.1.1.3. อ้อย (ลด)

3.1.1.4. วิตามินซี

3.2. ออกกำลังกาย

3.2.1. เดิน,เช้า,เย็น

3.2.2. เล่นน้ำตอนเย็น

3.3. ตรวจท้อง

3.3.1. ฮอร์โมน

3.3.2. ช้างท้อง 3 เชือก

4. 7.การจัดการช่วงคลอด

4.1. โรยปูนขาวเตรียมพื้นดิน

4.2. ย้ายแม่มาอยู่ในคอกคลอด 18-19 m. [10x10m]

4.3. มีคนเฝ้าในช่วงใกล้คลอด

4.4. เมื่อลูกช้างคลอด นำผ้ามาถูตัวน้ำเมือกออก

4.5. แยกให้ลูกสามารถยืนได้ ก่อนนำไปให้กินนม

5. 8.ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับปาง

5.1. Stillbirth

5.2. แม่ไม่ยอมรับลูก

6. 9. โรค

6.1. Trauma

6.2. Brucellosis

6.3. EEHV

6.4. โปรแกรมวัคซีน

6.4.1. Tetanus & Deworming : 6 months / year

7. 2.Management

7.1. Feeding management

7.1.1. สัดส่วนการให้อาหาร

7.1.1.1. 10%ของน้ำหนักตัว

7.1.2. เนเปีย

7.1.3. อ้อย

7.1.4. น้ำ

7.1.4.1. น้ำเหมือง (ฝาย)

7.2. Habitat management

7.2.1. โรงเรือน

7.2.2. ปล่อยแปลง

7.3. Role management

7.3.1. นั่งแบบไม่มีแหย่ง

7.3.2. ให้อาหารช้าง

7.3.3. จูงเดิน

7.4. Mahout

7.4.1. 1 คนต่อ 1 เชือก

7.4.2. ใกล้ตกมัน : 2 คนต่อ 1 เชือก

7.4.3. *ใช้ควาญของปาง

8. 3.การจัดการพ่อพันธุ์

8.1. Individual behavior

8.2. ไม่มีข้อมูลทาง Genetic

8.3. การจัดการในช่วงตกมัน

8.3.1. ควาญ 2 คนช้าง 1 ตัว

9. 4.การจัดการแม่พันธุ์

9.1. Individual behavior

9.1.1. Phychology

9.2. ไม่มีข้อมูลทาง Genetic

9.3. วิธีการจับสัด

9.3.1. ตรวจฮอร์โมน

9.3.2. ปล่อยแปลงให้ช้างตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกัน

10. 10. การจัดการลูกช้าง

10.1. จำนวนลูกช้าง

10.1.1. 4ตัว

10.1.1.1. มีชีวิตเป็นปกติ 2 ตัว

10.1.1.2. มีชีวิตโดยแม่ไม่ยอมรับ 1 ตัว

10.1.1.3. ตาย 1 ตัว

10.2. การจัดการ

10.2.1. ให้นมน้ำเหลือง ภายใน 12-24 ชม.

10.2.2. ลูกอยู่กับแม่ประมาณ 2 ปี

10.2.3. เริ่มกินหญ้า ประมาณ 3 เดือน เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร