Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự by Mind Map: Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

1. Các biện pháp bảo đảm (điều 292 Bộ luật dân sự 2015)

2. Cầm cố tài sản

3. Thế chấp tài sản

4. Đặt cọc

5. ký cược

6. ký quỹ

7. bảo lưu quyền sở hữu

8. bảo lãnh

9. Tín chấp

10. Cầm giữ tài sản

11. Nghĩa vụ được đảm bảo

12. nghĩa vụ chuyển giao vật

13. nghĩa vụ chuyển giao quyền

14. nghĩa vụ trả tiền hoặc giấy tờ có giá

15. nghĩa vụ thực hiện công việc khác

16. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Điều 293 Bộ luật dân sự 2015

17. Hình thức

18. Văn bản

19. lời nói

20. Văn bản có công chứng, chứng thực ( nếu pháp luật có quy định việc đăng ký)

21. Xử lý tài sản đảm bảo

22. là việc bên nhận đảm bảo thực hiện một trong các phương thức xử lý tài sản đảm bảo mà pháp luật quy định nhằm đáp ứng quyền lợi của mình trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm

23. phải đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và thứ tự ưu tiên theo luật định

24. Khái niệm:Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là những biện pháp do các bên cam kết, thỏa thuận hoặc do Pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoặc việc giao kết và thực hiện hợp đồng.

25. Đặc điểm

26. Mang tính chất bổ sung

27. Mục đích nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ nghĩa vụ

28. Đối tượng là lợi ích vật chất

29. Chỉ áp dụng khi có sự vi phạm nghĩa vụ

30. phạm vi không vượt quá phạm vi nghĩa vụ đã được xác định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ.

31. thực hiện nghĩa vụ phát sinh thông qua thỏa thuận các bên

32. Các chủ thể trong quan hệ bảo đảm

33. Bên bảo đảm

34. Bên nhận bảo đảm

35. Đối tượng : Tài sản, uy tính, việc thực hiện công việc