Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự by Mind Map: Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

1. Khái niệm:Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là những biện pháp do các bên cam kết, thỏa thuận hoặc do Pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoặc việc giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Đặc điểm

3. Mang tính chất bổ sung

4. Mục đích nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ nghĩa vụ

5. Đối tượng là lợi ích vật chất

6. Chỉ áp dụng khi có sự vi phạm nghĩa vụ

7. phạm vi không vượt quá phạm vi nghĩa vụ đã được xác định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ.

8. thực hiện nghĩa vụ phát sinh thông qua thỏa thuận các bên

9. Các biện pháp bảo đảm (điều 292 Bộ luật dân sự 2015)

10. Cầm cố tài sản

11. Thế chấp tài sản

12. Đặt cọc

13. ký cược

14. ký quỹ

15. bảo lưu quyền sở hữu

16. bảo lãnh

17. Tín chấp

18. Cầm giữ tài sản

19. Các chủ thể trong quan hệ bảo đảm

20. Bên bảo đảm

21. Bên nhận bảo đảm

22. Đối tượng : Tài sản, uy tính, việc thực hiện công việc

23. Nghĩa vụ được đảm bảo

24. nghĩa vụ chuyển giao vật

25. nghĩa vụ chuyển giao quyền

26. nghĩa vụ trả tiền hoặc giấy tờ có giá

27. nghĩa vụ thực hiện công việc khác

28. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Điều 293 Bộ luật dân sự 2015

29. Hình thức

30. Văn bản

31. lời nói

32. Văn bản có công chứng, chứng thực ( nếu pháp luật có quy định việc đăng ký)

33. Xử lý tài sản đảm bảo

34. là việc bên nhận đảm bảo thực hiện một trong các phương thức xử lý tài sản đảm bảo mà pháp luật quy định nhằm đáp ứng quyền lợi của mình trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm

35. phải đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và thứ tự ưu tiên theo luật định