เทคโนโลยีสัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. เทคโนโลยีคือ

1.1. สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ เป็นต้น

2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

2.1. ด้านการพัฒนาประเทศ

2.1.1. ช่วยให้การผลิตสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

2.1.2. เช่น -การนำเครื่องจักรมาใช้ในโรงงาน

2.1.3. -การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2.2. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.1. การรีไซเคิล

2.2.2. การนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า

2.3. ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน

2.3.1. เช่น เครื่องดูดฝุ่น

2.3.2. ไมโครเวฟ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์

3.1.1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างเป็นพื้นฐานซึ่งกันและกันในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์

3.1.1.1. เช่น -การโคลนนิ่งสัตว์

3.1.1.2. -การนำเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมาทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

3.2. เกษตรศาสตร์

3.2.1. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

3.2.2. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

3.2.3. การโคลนนิ่งสัตว์

3.3. ศึกษาศาสตร์

3.3.1. E-Learning ถ่ายทอดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.2. Distance Education การศึกษาทางไกล

3.4. โภชนศาสตร์

3.4.1. การถนอมอาหารโดยฉายรังสี เช่น การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด

3.4.2. การสเตอริไลส์ คือ การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดเพื่อทำลายสปอร์จุลินทรีย์ทุกชนิดที่ทำให้อาหารบูดเสีย ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้น

3.5. แพทยศาสตร์

3.5.1. การผลิตวัคซีน

3.5.2. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

3.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.6.1. เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์

3.6.2. เทคโนโลยีจากพลังงานลม

4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

4.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1. คือ การบวนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยอาศัยจากความรู้จากหลักการทางธรรมชาติ และประสบการณ์

4.1.1.1. เช่น อาหารไทย

4.1.1.2. บ้านและที่อยู่อาศัยแต่ละภูมิภาค

4.1.1.3. ผ้าไทย

4.2. เทคโนโลยีนำเข้า

4.2.1. ประเทศไทยจะเป็นต้องรับเอาเทคโนโลยีระดับสูงจากต่างประเทศ

4.2.1.1. เช่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.2.1.2. เทคโนโลยีทางการแพทย์

4.2.1.3. การสื่อสารโทรคมนาคม

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีผลตลอดปี

5.2. การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยให้มีคุณค่าทางโภชนาการ

5.3. การส่งเสริมและพัฒนาแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

5.4. พัฒนาอาหารไทยสำเร็จรูป