Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. ความหมายของเทคโนโลยี

1.1. หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

1.1.1. - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

1.1.2. - ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ

2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

2.1. เทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันบทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อเกิด การพัฒนาทางด้านอุปกรณ์ทานด้านคอมพิวเตอร์

2.1.1. ด้านการดำรงชีวิต

2.1.1.1. เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

2.1.1.1.1. - การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม - เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

2.1.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

2.1.2.1. เทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคมได้

2.1.2.1.1. - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านด้านสังคม

2.1.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.1.3.1. เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

2.1.3.1.1. - เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมและบำบัดมลพิษ - เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์

3.1.1. เกิดจากการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในการแก้ปัญหา โดยมุ่งแสวงหากระบวนการหรือวิธีการ

3.1.1.1. - เทคโนโลยีชีวภาพ - กายภาพ

3.2. ศึกษาศาสตร์

3.2.1. ใช้มาต่อยอด เเละ เป็นสื่อ กับงานด้านการศึกษา นำมาเป็นสื่อในการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม

3.2.1.1. - การจัดเก็บข้อมูล - การสอนทางไกล

3.3. โภชนศาสตร์

3.3.1. ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

3.3.1.1. - การพาสเจอร์ไรซ์ - เทคโนโลยีการถนอมอาหาร

3.4. แพทยศาสตร์

3.4.1. การป้องกันและบำบัดโรคส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยี ที่ได้พัฒนาขึ้นใช้ในทางการแพทย์โดยตรง

3.4.1.1. - วัคซีน - เครื่องมือแพทย์เเละตรวจหา

3.5. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.5.1. การนำเอาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ ด้านเทคโนโลยีพลังงงานมนุษย์มีความสามารถสูง

3.5.1.1. - พลังงานแสงอาทิตย์ - พลังงานน้ำมัน

3.6. เกษตรศาสตร์

3.6.1. วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการ นำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตร

3.6.1.1. - ด้านการจัดการสาขาพืชและการจัดการสาขาสัตว์ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร

4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

4.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

4.1.1. หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนในท้องถิ่นนั้น เทคโนโลยีท้องถิ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

4.1.1.1. - งานหัตถกรรม - เครื่องเงิน

4.2. เทคโนโลยีนำเข้า

4.2.1. 1.เทคโนโลยีการเกษตร

4.2.1.1. -สารเคมีป้องกัน -กำจัดศัตรูพืช

4.2.2. 2.เทคโนโลยีชีวภาพ

4.2.2.1. -การผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ -ยา

4.2.3. 3.เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

4.2.3.1. -อุตสาหกรรมเหล็ก -เคมี

4.2.4. 4.เทคโนโลยีทางการแพทย์

4.2.4.1. -การพัฒนายาใหม่ -อวัยวะเทียม

4.2.5. 5.เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม

4.2.5.1. -อินเทอร์เน็ต -โทรทัศน์

4.2.6. 6.เทคโนโลยีการขนส่ง

4.2.6.1. -การเดินรถ -เครื่องบิน

4.2.7. 7.เทคโนโลยีระดับสูง (ไฮเทค)

4.2.7.1. -อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ -การสื่อสาร ระบบเลเซอร์

4.2.8. 8.เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์

4.2.8.1. -สารไคตินและสารไคโตซาน -แผ่นเมมเบรน

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.1.1. สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ ภาคการเงินการคลังทั้งภายใน ประเทศและเพื่อการส่งออก อีกทั้งยังประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5.1.1.1. - การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า - การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า

5.2. 2.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านด้านสังคม

5.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้พัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคอมพิวเตอร์ใช้

5.2.1.1. -โรงเรียนชนบท -คนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลผู้ต้องขัง และคนตาบอดที่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยระบบ DAISY(Digital Accessible Information System)

5.3. 3.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านศึกษา

5.3.1. หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนา ระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน เป็นต้น

5.3.1.1. - การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม - การประชุมทางไกลระบบจอภาพ

5.4. 4.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนา ด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและทำให้งานด้าน สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

5.4.1.1. -การลงทะเบียนผู้ป่วย -การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

5.5. 5.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.5.1. ทรัพยากรธรรมชาตินำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยกำหนดข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก (ground position)

5.5.1.1. -แผนที่ -รูปถ่ายทางอากาศ