เทคโนโลยีสัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. ความหมาย

1.1. การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

2.1. ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน

2.1.1. ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต

2.1.2. เสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

2.1.3. สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

2.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

2.2.1. สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ

2.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.3.1. นำเอาเทคโนโลยีมาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์

3.1.1. เกิดจากการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่

3.1.2. การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเทคโนโลยี มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

3.2. เกษตรศาสตร์

3.2.1. ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น

3.2.2. เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย

3.3. ศึกษาศาสตร์

3.3.1. ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น

3.3.2. ทำให้การจัดการศึกษาเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

3.4. โภชนศาสตร์

3.4.1. การถนอมอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์และการสเตอริไลซ์

3.4.2. การถนอมอาหารโดยการแช่เย็นและการแช่แข็ง

3.4.3. การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี

3.5. แพทยศาสตร์

3.5.1. เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุข

3.5.2. ทำให้การรักษาพยาบาลภายในประเทศเกิดความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน

3.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.6.1. รู้จักเอาพลังงานต่างๆ มาใช้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำมัน แก๊สธรรมชาติ

4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนําเข้า

4.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

4.1.1. การประยุกต์เครื่องมือใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต เช่น การสารแห

4.2. เทคโนโลยีนําเข้า

4.2.1. บเอามาจากต่างประเทศ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสม กับสภาพสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรม ของสังคมไทย

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคม เช่น ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข การบริหารรัฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น