Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biến dị by Mind Map: Biến dị

1. Biến dị di truyền

1.1. Đột biến

1.1.1. Đột biến NST

1.1.1.1. Đột biến cấu trúc NST

1.1.1.1.1. Mất đoạn

1.1.1.1.2. Đảo đoạn

1.1.1.1.3. Chuyển đoạn

1.1.1.1.4. Lặp đoạn

1.1.1.2. Đột biến số lượng NST

1.1.1.2.1. Đa bội

1.1.1.2.2. Lệch bội

1.1.2. Đột biến gen

1.1.2.1. Thay thế một cặp nu

1.1.2.2. Mất một cặp nu

1.1.2.3. Thêm một cặp nu

1.2. Biến dị tổ hợp

1.2.1. Phân li độc lập

1.2.2. Liên kết gen

1.2.3. Hoán vị gen

2. Thường biến