โปรแกรมประเมิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมประเมิน by Mind Map: โปรแกรมประเมิน

1. ผู้ประเมิน

1.1. ครูประจำชั้น

1.1.1. เพิ่ม

1.1.2. ลบ

1.1.3. แก้ไข

1.2. หัวหน้าสายชั้น

1.2.1. เพิ่ม

1.2.2. ลบ

1.2.3. แก้ไข

1.3. หัวหน้าสาระ

1.3.1. เพิ่ม

1.3.2. ลบ

1.3.3. แก้ไข

2. ผู้ถูกประเมิน

2.1. LS

2.1.1. เพิ่ม

2.1.2. ลบ

2.1.3. แก้ไข

2.2. ครู

2.2.1. เพิ่ม

2.2.2. ลบ

2.2.3. แก้ไข

3. รายงานการประเมิน

3.1. LS

3.1.1. ครั้งที่ 1

3.1.2. ครั้งที่ 2

3.2. ครู

3.2.1. ครั้งที่ 1

3.2.2. ครั้งที่ 2

4. บันทึกการประเมิน

4.1. ครู

4.1.1. รายเดือน

4.2. LS

4.2.1. รายเดือน

5. ผู้ควบคุม

5.1. เพิ่ม

5.2. ลบ

5.3. แกไข