BỆNH DẠ DÀY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BỆNH DẠ DÀY by Mind Map: BỆNH DẠ DÀY

1. VIÊM DẠ DÀY

2. LOÉT DẠ DÀY

2.1. ĐỊNH NGHĨA

2.2. ĐẠI THỂ

2.2.1. vị trí

2.2.2. kích thước

2.2.3. số lượng

2.2.4. hình thái

2.3. VI THỂ

2.3.1. nền ổ loét

2.3.1.1. lớp hoại tử

2.3.1.2. lớp phù tơ huyết

2.3.1.3. lớp mô hạt

2.3.1.4. lớp xơ hóa

2.3.2. bờ loét và cấu trúc xung quanh