การใช้ WH-Question

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้ WH-Question by Mind Map: การใช้ WH-Question

1. Who

1.1. ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล

2. Where

2.1. ถามเกี่ยวกับสถานที่

3. What

3.1. ถามเกี่ยวกับสิ่งของ

3.2. ถามชื่อ

3.3. ถามอาชีพ

3.4. อื่นๆ

4. Why

4.1. ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล

5. Whose

5.1. ถามหาเจ้าของ

6. When

6.1. ถามเกี่ยวกับเวลา

7. Which

7.1. ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

8. How

8.1. ถามเกี่ยวกับลักษณะ

8.2. ถามอายุ

8.3. ถามอาการ

8.4. ถามสุขภาพ

9. Whom

9.1. ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องทำหน้าที่เป็นกรรม