Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Grupa społeczna by Mind Map: Grupa
społeczna
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Grupa społeczna

Są to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więzami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwalnych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Jest to zbiorowość, która wykształciła pewnien zakres wspólnego myślenia.

Rodzaje grup

ze względu na charakter członków

zamknięte (ekskluzywne)

otwarte (inkluzywne)

ze względu na sposób zorganizowania

formalne

nieformalne, powody powstania, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, zaspokojenie potrzeb psychicznych, chęć osiągnięcia wybranego celu, wspólne zainteresowania, potrzeba zrozumienia/ akceptacji, powody rozpadu, zewnętrzne, zmiana sytuacji, pojawienie się/ powstanie atrakcyjnej grupy odniesienia, celowa działalność kogoś z zewnątrz, zmiany rozwojowe, wewnętrzne, konflikty nierozwiązywalne, problemy z nieprzestrzeganiem norm, utrata celu, cel traci na znaczeniu, osiągnięcie celu, kłopoty ze strukturą

ze względu na wielkość

małe

duże

ze względu na rodzaj więzi

pierwotne (naturalne)

wtórne (tworzone sztucznie)

grupy odniesienia

grupy, z którymi porównujemy grupę, do której należymy

Zjawiska grupowe

facylitacja

jeżeli wykonane ma być zadanie samodzielnie lub samodzielnie w obecności grupy to (gdy zadanie jest znane) efekty jednostki będą wyższe, gdy będzie wykonywać zadanie w obecności grupy; natomiast jeśli zadanie jest trudne, złożone efekt będzie negatywny (grupa rozprasza, pobudza psychofizjologicznie powodujac lęk przed oceną i porównaniem z osiągnięciami innych

próżniactwo grupowe

ludzie wkładają mniej wysiłku podczas w pracy w grupie,ponieważ są przekonani, że przebywanie w grupie utrudnia ocenę indywidualnego działania; zjawisko to zachodzi przy wykonywaniu zadań prostych; przy zadaniach ambitnych nie występuje

rozproszenie (dyfuzja) odpowiedzialności

polega na obniżeniu się prawdopodobieństwa zareagowania świadków kryzysowego zdarzenia wraz ze zwiększeniem się liczby świadków tego zdarzenia

poczucie anonimowości

w grupie ludzie czują się anonimowi, ułatwia to łamanie praw i obowiązków

deindywiduacja

jednostka traci cechy indywidualne, nie kieruje się indywidualnymi poglądami, normami, itp. za sprawą deindywiduacji człowiek staje sie bardziej impulsywny, traci kontrolę nad swoim zachowaniem jest pewnien utraty odpowiedzialności za swoje czyny

polaryzacja grupowa

tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe upodobania czy skłonności członków

myślenie grupowe

uleganie ograniczajacej sugestii i naciskowi grupy, której jest sie członkiem

konformizm

podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postepowania obowiązującym w danej grupie społecznej

Struktury grupowe

układ powiązanych ze sobą pozycji istniejących w grupie; mają charakter hierarchiczny

sposób powstawania

formalne

nieformalne

wymiary struktur

emocjonalny

władzy/ porządkowania

informacyjny

rodzaje struktur grupowych w małych grupach

władzy

socjometryczna

komunikowania się

awansu

Norma grupowa

jest to pewne wyobrażenie co członkowie grupy powinni robić, czego się od nich oczekuje w okreslonych warunkach

Cel grupy

jest określony jako punkt w przestrzeni o wartości pozytywnej, co najmniej większości czlonków grupy

nieoperacyjny

cele te są niejasne

operacyjny

wskazuja operacje, które prowadzą do osiągnięcia określonego celu