Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав - дълготрайните активи са активи имащи срок за ползване повече от 1 година.

1.1. Материални ДА

1.1.1. Земя – земи, гори, трайни засаждения.

1.1.2. Сгради – производствено предназначение, учебно предназначение, оздравителна база и др.

1.1.3. Машини, съоръжения и оборудване.

1.2. Нематериални ДА

1.2.1. Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност.

1.2.2. Програмни продукти.

1.2.3. Права върху собственост, търговски марки, патенти и др.

1.3. Финансови ДА

1.3.1. Инвестиционни имоти – имущество, непряко свързано с предмета на дейност, но носи приходи.

1.3.2. Акции, облигации и др. ценни книжа.

1.3.3. Отсрочени данъчни плащания и др.

1.4. Търговска репутация

1.5. Разходи за бъдещи периоди

1.5.1. Те са свързани с усвояване на нови продукти и технологии, а приходите ще се реализират в бъдещи периоди.

2. Икономическа оценка

2.1. Отчетна стойност - Стойността, по която ДА се отчитат в предприятието от началният до крайният момент на експлоатация.

2.1.1. Цена на придобиване – включва в себе си фактурната цена, транспорт, монтаж и др. разходи.

2.1.2. По себестойност – само разходите за производство.

2.1.3. Продажна цена – прилага се, когато БП получава дарение при покупка на ДА с борсово участие.

2.2. Балансова стойност (= Отчетната стойност – Амортизацията)

2.3. Възстановяема стойност - Тя се възстановява от приходи на експлоатацията за целият жизнен срок.

2.4. Ликвидационна стойност - Определя се когато ДА се изважда от употреба. В нея се включват Остатъчна стойност, всички разходи по ликвидацията (почистване, демонтаж, ...), приходи от продажба на части от ДА.

3. Изхабяване и износване на ДА

3.1. Физическо износване - Изразява се във влошаване на значенията (точността) на някои технически характеристики. Степента на физическото износване (Кфи) се определя като се съпоставят точността на избран технически параметър в различни моменти на експлоатацията му.

3.2. Икономическо изхабяване - Влошаване на значенията на някои икономически показатели (разходи за материали, труд, енергия..) Степента на икономическо изхабяване (Кии) се определя като се съпоставят значенията на стар и нов ДА към даден момент.