Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Podział metod nauczania by Mind Map: Podział metod nauczania
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podział metod nauczania

metody problemowe

wykład konwersatoryjny

klasyczna metoda problemowa

wykład problemowy

metody aktywizujące

metoda przypadków

metoda sytuacyjna

inscenizacja

gry dydaktyczne, symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne

seminaruim

dyskusja dydaktyczna, związana z wykładem, okragłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan

metody podające

wykład informacyjny

pogadanka

opowiadanie

opis

prelekcja

anegdota

odczyt

objaśnianie lub wyjaśnianie

metody eksponujące

pomiar

film

sztuka teatralna

ekspozycja

pokaz połączony z przeżyciem

metody praktyczne

pokaz

ćwiczenia przedmiotowe

ćwiczenia laboratoryjne

ćwiczenia produkcyjne

metoda projektów

metoda tekstu przewodniego

seminarium

symulacja

metody programowe

z użyciem komputera

z użyciem maszyny dydaktycznej

z użyciem podręcznika programowego