Prevenció i victimització dins l'àmbit de la VG

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Prevenció i victimització dins l'àmbit de la VG by Mind Map: Prevenció i victimització dins l'àmbit de la VG

1. PROJECTE DIGITAL

1.1. PORTADA

1.2. ÍNDEX

1.2.1. Introducció

1.2.1.1. Concepte Violència de Gènere

1.2.1.1.1. Definicions

1.2.1.2. Formes de Violència

1.2.1.2.1. Física

1.2.1.2.2. Psicològica

1.2.1.2.3. Sexual

1.2.1.2.4. Econòmica

1.2.1.3. Normativa

1.2.1.3.1. Europea

1.2.1.3.2. Internacional

1.2.1.3.3. Estatal

1.2.2. Prevenció

1.2.2.1. Com es detecta?

1.2.2.2. Com actuar

1.2.2.3. Recursos legals per la lluita contra la VG

1.2.2.4. Drets de la Dona maltractada

1.2.2.5. Autoprotecció

1.2.3. Victimització

1.2.3.1. Processos de victimització

1.2.3.2. Conseqüències penals

1.2.3.3. Transmissió de la informació sobre la VG

1.2.4. Conclusions

1.2.5. Bibliografia

1.3. TAULA DE CERQUES

2. FASES ELABORACIÓ PROJECTE

2.1. INICI: Navegació i comunicació a la xarxa

2.1.1. ACTIVITATS INDIVIDUALS 1. Presentació personal a l’aula i triar una preferència de focus temàtic del projecte. 2. Redactar un Pla Personal d’Estudi. 3. Debat, a partir d’un vídeo que us presentarà el professor/a col·laborador/a des del Tauler de l’aula.

2.1.2. ACTIVITATS EN GRUP 4. Formació de grups de treball. 5. Elaboració dels primers acords de funcionament del grup i elecció del tema del projecte dins de cada grup. 6. Elaboració de la planificació grupal a partir de les planificacions individuals.

2.2. ESTRUCTURACIÓ: Tractament de la informació digital

2.2.1. ACTIVITATS EN GRUP 1. Realitzar (individualment) cerques relacionades amb el tema del projecte i compartir-les (amb el grup i el/la consultor/a)en un marcador social. Prèviament, cal consensuar els criteris de cerca. 2. Estructurar la Wikispaces de l’àrea de grup en dos gran seccions: “Tasca de grup” i “Projecte digital”, amb el seus apartats/pàgines corresponents. 3. Decidir quin serà l’índex del projecte. Prèvia elaboració de l’index es farà, de forma optativa, un mapa conceptual que servirà per estructurar el projecte a realitzar. 4. Valorar el treball en equip usant una pàgina de la wikispaces, dins la secció “Tasca de grup”.

2.2.2. ACTIVITATS INDIVIDUALS 5. Elaboració d’un conjunt de cerques en fonts d’informació criminològiques.

2.3. DESENVOLUPAMENT: Elaboració i presentació de la informació digital

2.3.1. ACTIVITATS EN GRUP 1. Redactar el projecte a la wiki 2. Descriure el procés de treball en grup i valorar el treball en equip usant un apartat de la wiki.

2.3.2. ACTIVITATS INDIVIDUALS 3. Autoavaluació personal i coavaluació dels companys i companyes del grup. 4. Realitzar les activitats proposades sobre el full de càlcul de la base de dades SBK.

2.4. TANCAMENT I DIFUSIÓ: Difusió i discussió del projecte digital

2.4.1. ACTIVITATS EN GRUP 1. Tancament del projecte a la wiki de grup 2. Presentació i difusió del projecte a la wiki de l’aula 3. Defensa del projecte a la wiki de l’aula

2.4.2. ACTIVITATS INDIVIDUALS 4. Valoració del projecte d’un altre grup 5. Conclusió - Reflexió final del semestre

3. Grup contrarrellotge