Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีนำเข้า หมายถึง เทคโนโลยีทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย จะมีอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ยังกล่าว ได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ

1.1. เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสาร โทรคมนาคม การขนส่ง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้

2. ทำให้งานด้านสาธารณะสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

2.1. หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ผลขึ้น โดยสามารถใช้สื่อต่างๆ

3. ช่วยให้แพทย์สามารถเห็นหน้า หรือท่าทางของผู้ป่วยได้ช่วยให้ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของแพทย์ได้

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

4.1. วิทยาศาสตร์

4.1.1. เทคโนโลยีต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4.1.1.1. เช่นเครื่องซักผ้า

4.1.1.1.1. โทรศัพท์มือถือ

4.2. เกษตรกร

4.2.1. การผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร

4.2.1.1. เช่นเครื่องตัดหญ้า

4.2.1.1.1. สปริงส์เกอร์รดน้ำ

4.3. แพทยศาสตร์

4.3.1. การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมารองรับวงการแพทย์ มีการพัฒนาเข้าสู่ยุค Health3.0 ทำให้บริการทางการแพทย์มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแลรักษาสุขภาพ

4.3.1.1. เช่น เครื่องถ่ายภาพแบบนิวเคลียร์แมกนิติกเร โซแนน์อิมเมจ มีดผ่าตัดเลเซอร์

4.4. ศึกษาศาสตร์

4.4.1. การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษา

4.4.1.1. เช่นการใช้เครื่อง Visualizer ในการสอนของอาจารย์

4.4.1.1.1. การเรียนการสอนผ่าน Google Classroom

4.5. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.5.1. เทคโนโลยีสัมพันธ์กับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการนําพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้พลังงานแบบประหยัด เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นการนําความรู้และศิลปวิทยาการในการดํารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลง

4.5.1.1. เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์

4.6. โภชนาศาสตร์

4.6.1. เช่นการถนอมอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์

4.6.1.1. การถนอมอาหารโดยการสเตอริไลซ์

4.6.2. คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกี่ยวกับอาหาร

5. ความหมายของเทคโนโลยี

5.1. การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานในทางที่ดีขึ้น

5.1.1. ระบบมัลติมีเดีย

5.1.2. เครื่องสแกนเนอร์

6. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี

6.1. ด้านการดำรงชีวิต

6.1.1. เทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกมากขึ้น สามารถทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้

6.1.1.1. ในการตื่นนอนก็จะต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมือถือตั้งปลุก

6.1.1.2. การรับประทานอาหารก็ต้องใช้ไมโครเวฟในการทำอาหาร

6.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

6.2.1. ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

6.2.1.1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและบริการ

6.2.1.2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจ

6.2.2. ช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

6.2.2.1. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศทางสังคมให้มีคอมพิวเตอร์ใช้

6.2.2.2. คนตาบอดที่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยระบบ DAISY

6.2.3. ช่วยพัฒนาการศึกษา

6.2.3.1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6.2.3.2. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองสถานการณ์

6.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

6.3.1. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม

6.3.1.1. การรู้จักเอาพลังงานต่างๆ มาใช้

6.3.1.2. นำเอาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์

6.3.1.3. นำเอาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์

7. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

7.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ในการดำเนิน ชีวิต

7.1.1. เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาไทย

7.1.1.1. ยาสมุนไพรพื้นบ้าน ครกตำข้าว ลอบดักปลา

8. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

8.1. หมายถึงกสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคม

8.1.1. เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข การบริหารรัฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น