Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยี คือ

1.1. สิ่งที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

1.1.1. เช่น เทคโนโลยีเกษตร

1.1.2. เทคโนโลยีอวกาศ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.1.1. เทคโนโลยีเป็นวิทยาการที่เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในการแก้ปัญหา โดยมุ่งแสวงหากระบวนการหรือวิธีการ (Know How) โดยอาศัยเครื่องมือและความรู้ต่าง ๆ

2.1.1.1. เช่น เทคโนโลยี ช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้มากขึ้น เดินทางได้รวดเร็วขึ้น

2.1.1.2. เช่น มนุษย์สามารถเดินทางได้ถึงวันละ 408,000 ไมล์โดยทางอากาศ

2.1.2. เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (คริสต์ศตวรรษที่ 16-17) ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าว หน้าควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น

2.1.2.1. เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและพัฒนากระบวนการผลิต

2.1.2.2. เทคโนโลยีจึงเกิดการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เทคโนโลยีก็เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

2.2. เกษตรศาสตร์

2.2.1. เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและพัฒนากระบวนการผลิต

2.2.1.1. การเพาะปลูก มนุษย์สามารถผลิตเครื่องมือที่ดีขึ้น เช่น สามารถผลิตและใช้คันไถ

2.2.1.2. รู้จักการใช้ปุ๋ย ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงมากขึ้น

2.3. ศึกษาศาสตร์

2.3.1. การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นั้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย

2.3.1.1. เช่น ปัญหาเรื่องระยะทางนอกจากนั้นการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษา

2.4. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.4.1. เป็นการนำความรู้ในการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง

2.4.1.1. เช่น

2.4.1.1.1. เครื่่องอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์

2.4.1.1.2. โซล่าเซลล์

2.5. โภชนาการ

2.5.1. เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งกล่าวถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสขภาพของร่างกาย

2.5.1.1. เช่น ช่วยให้อาหารมีอายนานขึ้น

2.5.1.1.1. ช่วยกำจัดแบคทเรียในอาหาร

2.6. แพทยาศาสตร์

2.6.1. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการผ้ป่วยและการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาล

2.6.1.1. เช่น การรักษาโรค

2.6.1.2. เข้าถึงการสาธารณะสุขได้ทางบ้าน

3. เทคโนโลยีท้องถิ่นและนำเข้า

3.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

3.1.1. เทคโนโลย๊ดั้งเดิมที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต

3.1.1.1. เช่น

3.1.1.1.1. งานหัตถกรรมทอผ้า

3.2. เทคโนโลยีนำเข้า

3.2.1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมและนำเข้าจากต่างประเทศ

3.2.1.1. เช่น

3.2.1.1.1. อุปกรณ์ทางการแพทย์

4. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

4.1. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.1.1. เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ เพื่อให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4.1.2. เช่น รู้จักการใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูก

4.1.3. เช่น การชลประทาน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงมากขึ้น

4.2. ด้านการดำรงชีวิต

4.2.1. เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

4.2.2. การสืบค้นข้อมูล

4.2.3. การศึกษา

4.2.4. การสื่อสาร

4.3. ด้านการพัฒนาประเทศ

4.3.1. การวิจัย

4.3.2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

4.3.3. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริหารสังคมด้านต่างๆ

4.3.4. การศึกษาทางไกล

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. เป็นสิ่งที่ทำให้เราทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทำให้ประเทศเกิดสาธารณูปโภค และมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต

5.1.1. เช่น

5.1.1.1. โทรศัพท์มือถือ

5.1.1.2. คอมพิวเตอร์