Test Execution & Test Reporting

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Test Execution & Test Reporting by Mind Map: Test Execution & Test Reporting

1. Defect Mgmt

1.1. Basic Concept

1.1.1. bug/defect

1.1.2. defect, severity, defect priority

1.1.2.1. test manager quyết định lỗi ảnh hưởng đến sp

1.1.2.2. defect

1.1.2.3. [Severity] mức độ nghiệm trọng

1.1.2.3.1. Critical

1.1.2.3.2. High

1.1.2.3.3. Medium

1.1.2.3.4. Low

1.1.2.4. [Defect Report] sự ưu tiên cần fix của err

1.1.2.4.1. Immediately

1.1.2.4.2. Major/ High

1.1.2.4.3. Moderate

1.1.2.4.4. Low

1.1.3. defect report

1.1.3.1. lỗi tìm thấy khi nào

1.1.3.2. ngày tìm thấy lỗi - ai là người thấy

1.2. Defect Mgmt Process

1.2.1. 1. Discovery

1.2.1.1. quá trình tìm ra lỗi

1.2.1.2. activites

1.2.1.2.1. exec TCs

1.2.1.2.2. report defect

1.2.1.3. defect status - NEW

1.2.1.4. Done by Tester

1.2.2. 2. Categories

1.2.2.1. obj

1.2.2.2. activities

1.2.2.2.1. xác định defect, và defect life cycle priority

1.2.2.3. Done by Test Manager

1.2.3. 3. Resolution

1.2.3.1. Obj

1.2.3.1.1. tìm ra giải pháp fix lỗi

1.2.3.2. Activities

1.2.3.2.1. Assignment

1.2.3.2.2. Schedule fixing

1.2.3.2.3. Fix defect

1.2.3.2.4. Reporter resolution

1.2.4. 4. Verified

1.2.4.1. Defect status

1.2.4.1.1. Verified

1.2.4.1.2. Re-open

1.2.4.2. xác nhận defect đc fix chưa

1.2.4.3. done Tester

1.2.5. 5. Closure

1.2.5.1. Closed

1.2.6. 6. Reporting

2. Test Reporting

2.1. Test Execute Report

2.1.1. Daily status report

2.1.1.1. Obj Thông tin báo cáo minh bạch, làm bằng file ecel

2.1.1.2. Channel

2.1.1.2.1. bao nhiêu TCs thực hiện trong 1 ngày

2.1.1.2.2. bao nhiêu TCs passed, bao nhiêuTCs Failed

2.1.1.2.3. bám sát kế hoạch, tiến độ dự án

2.1.1.2.4. xem xét lỗi, ảnh hưởng nghiêm trọng

2.1.1.3. Recipientts

2.1.1.4. Contents

2.1.1.5. Tips

2.2. Test sumary report

2.2.1. What?

2.2.2. Obj

2.2.2.1. Đánh giá lại sản phẩm đang thực hiện test

2.2.2.2. Đánh giá lại rủi ro

2.2.2.3. Đưa ra quyết định Release

2.2.3. Content

2.2.4. Tips

2.2.5. Được thực hiện ở cuối 1 chu kì

3. Test Execution

3.1. What?

3.1.1. Test execution is the process of executing the code and comparing the expected and actual results.

3.1.2. Phase in STLC, including main activities

3.1.2.1. execute test case/ test script been written

3.1.2.2. Maintain

3.1.2.3. Report defect

3.2. Entry Criteria

3.2.1. test đã được baseline

3.2.2. môi trường pseudo-production đã được setup sẵn sàng cho việc test

3.2.3. phải có lịch biểu trong test plan

3.2.4. Các tools hổ trợ defect

3.2.5. bản build phiên bản đang đc test

3.2.6. Các thông tin các setup về phần cứng

3.2.7. Chọn loại cần Test: smoke test và santity test

3.3. What for?

3.4. Outcomes

3.4.1. defect report

3.4.2. test execution report

3.5. Guidelines

3.5.1. TRR

3.5.2. Select TCs from TestUnit

3.5.3. Add more columns is TC

3.5.3.1. Actual Result

3.5.3.2. Status

3.5.3.2.1. Block

3.5.3.2.2. Passed

3.5.3.2.3. Failed

3.5.3.3. Build numbers

3.5.4. Execute TCs