COMMON FUNCTION

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMMON FUNCTION by Mind Map: COMMON FUNCTION

1. Quên mật khẩu

1.1. Kiểm tra Textbox

1.1.1. Email

1.1.1.1. Kiểm tra mặc định trường [Email]

1.1.1.2. Nhập [Email] hợp lệ

1.1.1.3. Để trống dữ liệu trường [Email]

1.1.1.4. Nhập một loạt ký tự space

1.1.1.5. Nhập [Email] không hợp lệ

1.2. Kiểm tra Button [Gửi]

1.3. Kiểm tra LinkText [Quay lại]

2. Đăng nhập thường

2.1. Kiểm tra Textbox

2.1.1. Kiểm tra mặc định các trường [Email] và [Mật khẩu]

2.1.2. Kiểm tra khi để trống trường [Email] và [Mật khẩu]

2.1.3. Kiểm tra khi nhập [Email] và [Mật khẩu] bằng 1 loạt ký tự space

2.1.4. Kiểm tra khi nhập [Email] và [Mật khẩu] chính xác

2.1.5. Email

2.1.5.1. Để trống trường dữ liệu [Email]

2.1.5.2. Nhập một loạt ký tự space

2.1.5.3. Nhập dữ liệu không đúng định dang @gmail.com

2.1.5.4. Nhập dữ liệu không tồn tại trong hệ thống

2.1.6. Mật khẩu

2.1.6.1. Để trống trường dữ liệu [Mật khẩu]

2.1.6.2. Nhập một loạt ký tự space

2.1.6.3. Nhập dữ liệu không tồn tại trong hệ thống

2.2. Kiểm tra Button [Đăng nhập]

2.3. Kiểm tra LinkText

2.3.1. Quên mật khẩu

2.3.2. Đăng ký ngay

3. Đăng nhập bằng Facebook

4. Đăng nhập bằng Google