Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เรือนอโรคยา by Mind Map: เรือนอโรคยา

1. บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

1.2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. การดูแลสุขภาพด้านร่างกาย

2.1. การรักษาความสะอาด

2.1.1. ร่างกาย

2.1.1.1. ปัญหากลิ่นกาย

2.1.1.2. การดูแลรักษาสุขภาพในฤดูหนาว

2.1.2. ช่องปาก

2.1.2.1. การป้องกันฟันผุ

2.1.2.2. ปัญหากลิ่นปาก

2.1.3. เล็บ

2.1.4. จุกช่อนเร้น

2.2. การรับประทานอาหาร

2.2.1. ข้อควรปฏิบัติ

2.2.2. ข้อควรหลีกเลี่ยง

2.3. การออกกำลังกาย

2.4. การพักผ่อน

3. การดูแลสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อม

4. ช่องการติดต่อปัญหาด้านสุขภาพ

4.1. สายด่วนด้านสุขภาพร่างกาย

4.2. สายด่านด้านสุขภาพจิต

4.3. สายด่วนเรื่องยา

4.4. สายด่วนฉุกเฉิน 1669

4.5. สายด่วน 1330

5. โรคที่เกิดมาพร้อมกับฤดูต่างๆ

5.1. ฤดูหนาว

5.2. ฤดูฝน

5.3. ฤดูร้อน

6. แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

6.1. ค้นคว้าข้อมูลที่ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

6.2. สร้างความเข้าใจโดยการสร้างเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์

6.3. สำรวจความเข้าใจโดยการสอบถามผ่านเว็บไซต์