ศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดและแนวทางการพัฒนาห้องสมุด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ A ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดและแนวทางการพัฒนาห้องสมุด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ A Favorable Type of Library and Avenues of Library Development for the Academic the Students of Chiang Mai Rajabhat University by Mind Map: ศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดและแนวทางการพัฒนาห้องสมุด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  A Favorable Type of Library and Avenues of Library Development  for the Academic the Students of Chiang Mai Rajabhat University

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึงประสงค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุด ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องการ

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1. ทราบถึงความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึงประสงค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.2. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุด ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องการ

2.3. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถนำผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนและการพัฒนาสำนักหอสมุด

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

3.1.1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบห้องสมุดทั้ง 4 ปรเภท - ห้องสมุดมีชีวิต Living Library - ห้องสมุดลูกผสมหรือผสมผสาน Hybrid Library - ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library - ห้องสมุดเสมือน Virtual Library

3.2. ขอบเขตด้านประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1. ประชากร : นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาจำนวน 21,673 คน

3.2.2. กลุ่มตัวอย่างจำนวน 377 คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน Krejicie & Morgan ในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

3.3. ขอบเขตด้านตัวแปร

3.3.1. ตัวแปรอิสระ

3.3.1.1. เพศ

3.3.1.2. อายุ

3.3.1.3. ชั้นปีที่ศึกษา

3.3.1.4. สังกัดคณะ

3.3.2. ตัวแปรตาม

3.3.2.1. ความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึงประสงค์ และแนวทางการพัฒนาสำนักสมุดที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องการ

3.4. ขอบเขตด้านพื้นที่

3.4.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.5. ขอบเขตด้านเวลา

3.5.1. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

4.2. สร้างเครื่องมืองานวิจัย

4.2.1. สร้างแบบสอบถาม

4.2.2. ทดสอบแบบสอบถาม

4.2.3. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถาม

4.3. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม

4.4. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิจัย

5.1. เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

5.2. ความสนใจของวัยรุ่น

5.3. ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์

5.3.1. ความต้องการสรีระ

5.3.2. ความต้องการความปลอดภัยมั่นคง

5.3.3. ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ

5.3.4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

5.3.5. ความต้องการที่จะบรรลุถึงความต้องการ ของตนเองอย่างแท้จริง

6. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

6.1. ห้องสมุดเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยการจัดเก็บ รวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่นๆ ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และวิสัยทัศน์ทางสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คือ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีพันธกิจที่จะแสวงหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ตามความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แต่การให้บริการที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบห้องสมุดที่เด่นชัด มีผลกระทบกับการจัดบริหารด้านอาคารสถานที่ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดที่นักศึกษาต้องการ