การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. องค์ประกอบ

1.1. 1. กระบวนการ

1.2. 2. การคาดการณ์

1.3. 3. วิธีการปฏิบัติ

1.4. 4. องค์การและบุคลากร

2. ความสำคัญ

2.1. 1. เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจำนวนพนักงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

2.2. 2. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีพนักงาน ที่ถูกต้องทั้งด้านคุณสมบัติ ทักษะและเวลา

2.3. 3. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการตอบ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

2.4. 4. เพื่อกำหนดทิศทางและการประสานกิจกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์

2.5. 5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายปฏิบัติการอื่น

3. กระบวนการ

3.1. 1. การเตรียมการ : รวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่าง

3.2. 2. การสร้างแผน : กำหนดแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน

3.3. 3. การปฏิบัติตามแผน : นำแผนงานที่ถูกสร้างไปปฏิบัติ

3.4. 4. การประเมิณแผน : ประเมิณว่าแผนงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่

4. ความหมาย

4.1. กระบวนการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า และควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

5. หน้าที่ทางการจัดการ

5.1. 1. การวางแผน > กำหนดเป้าหมาย สรรหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีคุณภาพ

5.2. 2. การจัดตั้งองค์การ > จัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมและบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น

5.3. 3. การนำ > หัวหน้าใช้ภาวะผู้นำ ชักจูง ส่งเสริมให้คนอื่นปฏิบัติตามที่ตนต้องการด้วยความเต็มใจ

5.4. 4. การควบคุม > ตรวจสอบ ประเมิณผลงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ แล้วทำการพัฒนาและปรับปรุง

6. สาเหตุการวางแผน

6.1. การขยาย/ลด ขนาดขององค์กร

6.2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

6.3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ

6.4. คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร

6.5. การเกษียณ การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย

6.6. อัตราการเข้าออกของบุคลากร

6.7. การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้ง

6.8. การขยายตัว ถดถอยทางเศรษฐกิจ