Chương I:Điện học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương I:Điện học by Mind Map: Chương I:Điện học

1. Định luật Ôm

1.1. Đoạn mạch nối tiếp

1.1.1. U=U1+U2

1.2. Đoạn mạch song song

1.2.1. U=U1=U2

1.3. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

2. Điện trở dây dẫn

2.1. R=pl/S

2.1.1. Cùng tiết diên,cùng vật liệu thì R~l

2.1.2. Cùng chiều dài,cùng vật liệu thì R~1/S

2.2. R=U/I

2.3. Ý nghĩa: Đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện trong dây dẫn.

3. Mối quan hệ U và I trong đoạn mạch

3.1. U~I

3.2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc I vào U là đường thẳng đi qua góc tọa độ

4. Định luật Jun-Len-xơ

4.1. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện ,với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua

4.2. Q=I^2Rt Trong đó : I là cường độ dòng điện(A) , R là điện trở ( ,t là thời gian dòng điện chạy qua(s) ,Q là nhiệt lượng(J)

5. Công suất- Điện năng-Công dòng điện

5.1. P=U.I=I^2.R=U^2/R

5.2. Điện năng là năng lượng của dòng điện

5.3. Công của dòng điện là số đo điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dang năng lượng khác

5.4. A=Pt=UIt=I^2Rt=U^2/Rt Trong đó A là công của dòng điện (J),P là công suất(W),t là thời gian(s),U là hiệu điện thế(V),I là cường độ dòng điện,R là điện trở( )