Categories anàlisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Categories anàlisi by Mind Map: Categories anàlisi

1. moments/maduresa

1.1. Están en el moment de l’avaluació: els hi porta el nou currículum

1.2. Necessitat de reflexió

1.3. Necessitat d’actuar en el primer estadi: motivació

1.4. Manca ser més conscients d’allò que estem fent

1.5. Manca visió transversal entre àrees disciplinars. Només hi és per alumnes amb problemàtiques.

1.6. Diferents nivells de maduresa. La darrera fase és la fase de l’avaluació … que estan desenvolupant la majoria actualment.

2. misunderstandings

2.1. concepte

2.1.1. es confon aprendre amb AaA

2.1.2. Costa tenir visió global dels elements que la conformen.

2.1.3. Barreja de conceptes:

2.1.3.1. Metodologia, mètode, estrategia, tècnica, mecanisme, procediment, instrument, pràctica, exercici, recurs, activitat

2.2. concreció

2.2.1. Es generalitza AaA amb la resta de competències

2.2.2. Barreja entre competència digital i competència d’AaA

2.2.3. Es concreta molt en exemples concrets del seu dia a dia.

2.2.4. Es concreta més que s’abstrau

2.2.5. Es barregen exemples de diferents cursos

2.2.6. Es desvien cap a les pràctiques d’ensenyament més que de l’aprenentatge

3. descripció estudi de casos

3.1. 8 ideas clave. calidad de la pràctica educativa. Federico Malpica (2013)

3.2. Objectius didáctics

3.2.1. Es corresponen amb les finalitats educatives de la institució o el seu programa formatiu .

3.3. Continguts d’aprenentatgs

3.3.1. Compleixen els objectius formatius.

3.4. Seqüenciació i contemporització dels continguts

3.4.1. Segueix una seqüenciació lógica en funció del contingut i el desenvolupament cognitiu de l’alumne.

3.5. Metodologia

3.5.1. En relació a les seqüèncues didàctiques

3.5.2. En relació a les relacions interpersonals

3.5.3. En relació a l’organització social de l’aula

3.5.4. En relació als espais educatius

3.5.5. En relació a la gestió del temps

3.5.6. En relació als recursos didàctics

3.5.7. En relació a l’organització i presentación dels continguts

3.5.8. Seqüències didàctiques referides a components de caràcter conceptual

3.5.9. Seqüències didàctiques referides a components de caràcter factual

3.5.10. Seqüències didàctiques referides a components de caràcter procedimental

3.5.11. Seqüències didàctiques referides a components de caràcter actitudinal

3.5.12. Activitats metodològiques generals

3.5.13. Seguiment de l’alumnat

3.6. Avaluació general

3.6.1. Avaluació de l’activitat didáctica

3.6.2. Avaluació de l’alumnat

3.7. Desenvolupament professional

3.7.1. Característiques i competències necessàries per a que els docents puguin desenvolupar la seva activitat professional.

3.8. Organització de la instiitució

3.8.1. Agrupacions ordinàries

3.8.1.1. Consell escolar

3.8.1.2. Equip Directiu

3.8.1.3. Claustre de professors

3.8.1.4. Etapes educatives

3.8.1.5. Departaments

3.8.2. Agrupacions extraordinàries

3.8.2.1. Comissions

3.8.2.2. Relació amb l’entorn

4. Perspectives

4.1. estratègica

4.1.1. estrategia de desenvolupament

4.1.1.1. estrategia de desenvolupament competencial

4.1.1.2. estrategia desenvolupament AaA

4.1.2. estratègia d'avaluació

4.1.2.1. avaluació competencial

4.1.2.2. avaluació AaA

4.1.3. desenvolupament curricular

4.1.3.1. planificació activitats autonomia alumnes

4.1.3.2. planificació activitats autoregulades

4.1.3.3. planificació activitats col.laboratives

4.1.3.4. planificació activitats d'avaluació o reflexió

4.1.3.5. planificació d'activitats amb TIC i sense TIC

4.2. metodològica

4.2.1. activitats per desenvolupar AaA

4.2.1.1. fases AaA

4.2.2. ús de recursos TIC

4.2.2.1. fases AaA

4.2.3. promoció autonomia dels alumnes

5. Concepte AaA

5.1. AaA en el sistema educatiu

5.2. AaA a l'escola

6. Problemes/barreres

6.1. desenvolupament competències

6.2. desenvolupament AaA

7. Comparativa competencies transversals

7.1. AaA i competencia digital

7.2. AaA i autonomia personal

8. Contribucions

8.1. Nivells maduresa implantació AaA

8.2. Análisi com expliquen estudiants com aprenen

8.3. rúbrica activitats AaA per professors

8.4. rúbrica avaluació AaA per alumnes

8.5. visió procés AaA i les TIC