FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH by Mind Map: FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

1. Praca

1.1. Wstęp

1.2. Rozdział 1 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO. ANALIZA LITERATURY

1.2.1. Istota kształcenia multimedialnego.

1.2.2. Środki dydaktyczne w kształceniu multimedialnym

1.2.3. Psychologiczne podstawy nauczania i uczenia się a kształcenie multimedialne

1.3. Rozdział 2 - FILM DYDAKTYCZNY W PROCESIE KSZTAŁCENIA

1.3.1. Rodzaje filmów. Pojęcie i funkcje filmu dydaktycznego.

1.3.2. Środki wyrazu w filmie dydaktycznym

1.3.3. Sposoby wykorzystania filmu w procesie kształcenia.

1.4. Rozdział 3 - METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

1.4.1. Cele i przedmiot badań

1.4.2. Problemy badawcze

1.4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

1.4.4. Charakterystyka badanych i przebieg badań

1.5. Rozdział 4 – NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM FILMU DYDAKTYCZNEGO. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

1.5.1. Charakterystyka ilościowa i jakościowa dostępnych filmów dydaktycznych

1.5.2. Poziom przyswojenia wiedzy a wykorzystanie filmu w nauczaniu języka angielskiego.

1.5.3. Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

1.5.4. Miejsce filmu dydaktycznego w programach nauczania.

1.6. Rozdział 5 FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA MODELOWEGO

1.6.1. Przydatność modelowania procesów dydaktycznych

1.6.2. Modelowe zastosowanie filmu dydaktycznego w nauczaniu języka obcego.

1.7. Zakończenie

1.8. Bibliografia

1.9. Załączniki