Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH by Mind Map: FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Praca

Wstęp

Rozdział 1 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO. ANALIZA LITERATURY

Istota kształcenia multimedialnego.

Środki dydaktyczne w kształceniu multimedialnym

Psychologiczne podstawy nauczania i uczenia się a kształcenie multimedialne

Rozdział 2 - FILM DYDAKTYCZNY W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Rodzaje filmów. Pojęcie i funkcje filmu dydaktycznego.

Środki wyrazu w filmie dydaktycznym

Sposoby wykorzystania filmu w procesie kształcenia.

Rozdział 3 - METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

Cele i przedmiot badań

Problemy badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Charakterystyka badanych i przebieg badań

Rozdział 4 – NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM FILMU DYDAKTYCZNEGO. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Charakterystyka ilościowa i jakościowa dostępnych filmów dydaktycznych

Poziom przyswojenia wiedzy a wykorzystanie filmu w nauczaniu języka angielskiego.

Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

Miejsce filmu dydaktycznego w programach nauczania.

Rozdział 5 FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA MODELOWEGO

Przydatność modelowania procesów dydaktycznych

Modelowe zastosowanie filmu dydaktycznego w nauczaniu języka obcego.

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki