สร้างสรรค์ขวดเพื่อโลก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สร้างสรรค์ขวดเพื่อโลก by Mind Map: สร้างสรรค์ขวดเพื่อโลก

1. สมาชิก

1.1. นายวงศธร บุญศักดิ์ เลขที่ 5

1.2. นายธีรพงศ์ ทองสุวรรณ เลขที่ 7

1.3. นางสาวโบตั๋น วงค์สวัสดิ์ เลขที่ 11

1.4. นางสาวอภิญญา พรหมเอียด เลขที่ 18

2. พลาสติกที่ใช้มากในปัจจุบัน

2.1. โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly (ethylene terephthalate), PET)

2.2. โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE)

2.3. โพลิไวนิลคลอไรด์ (Poly (vinyl chloride), PVC) PVC

2.4. โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene, LDPE)

2.5. โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP)

2.6. โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS)

3. พลาสติกคืออะไร

3.1. ความหมาย

4. ประวัติของขวดพลาสติก

4.1. ขวดพลาสติกจริงแล้วมันคืออะไร?

4.2. พลาสติกได้กลายมาเป็นขวดได้ไงวะ?

5. พลาสติกและสิ่งแวดล้อม

5.1. พลาสติกรีไซเคิล

5.1.1. การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ

5.1.2. การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ

5.1.3. การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ

5.1.4. การรีไซเคิลแบบจตุภูมิ

6. ประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้

6.1. การย่อยสลายได้โดยแสง (Photodegradation)

6.2. การย่อยสลายทางกล (Mechanical Degradation)

6.3. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative Degradation)

6.4. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolytic Degradation)

6.5. การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation)

7. ประโยชน์ของขวดพลาสติก

7.1. การนำขวดพลาสติกไปใช้ต่อ

7.1.1. ทำของตกแต่ง

7.1.2. ทำของใช้

8. ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

8.1. ผลกระทบด้านบวกต่อสภาวะแวดล้อม

8.2. ผลกระทบด้านลบต่อสภาวะแวดล้อม

9. รวมวิดิโอการDIY

10. จุดประสงค์

11. ที่มาและความสำคัญ