ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ by Mind Map: ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. ИЗПОЛЗВАТ СЕ МНОГОКРАТНО В ПРОИЗВОДСТВОТО

1.2. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ СЕ ЧРЕЗ ОСНОВЕН РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА С НОВИ ДА

1.3. ПРЕХВЪРЛЯТ СТОЙНОСТТА СИ В ПРОДУКТИТЕ НА ЧАСТИ

2. СЪСТАВ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

2.1. ДНА

2.1.1. ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТ

2.1.2. ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АКТИВИ

2.1.3. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

2.2. ДМА

2.2.1. МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

2.2.2. ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

2.2.3. ЗЕМЯ

2.3. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ

2.3.1. ПОЛОЖИТЕЛНА

2.3.2. ОТРИЦАТЕЛНА

2.4. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

2.4.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕННИ КНИЖА

2.4.2. ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЯ

2.4.3. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

3. ИЗХАБЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

3.1. ФИЗИЧЕСКО ИЗХАБЯВАНЕ

3.1.1. НА БАЗА ВРЕМЕ

3.1.2. НА БАЗА АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ

3.2. ИКОНОМИЧЕСКО ИЗХАБЯВАНЕ

3.2.1. ИЗХАБЯВАНЕ ОТ ПЪРВИ РОД

3.2.2. ИЗХАБЯВАНЕ ОТ ВТОРИ РОД

4. МЕТОДИ ЗА АМОРТИЗАЦЯ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

4.1. ЛИНЕЕН МЕТОД

4.2. НЕЛИНЕЙНИ МЕТОДИ

4.2.1. НАМАЛЯВАЩИ

4.2.1.1. МЕТОД НА НАМАЛЯВАЩАТА СЕ СУМА НА ЧИСЛАТА

4.2.1.2. МЕТОД НА НЕРАВНОМЕРНОТО НАМАЛЯВАНЕ

4.2.1.3. МЕТОД НА РАВНОМЕРНОТО НАМАЛЯВАНЕ

4.2.1.4. МЕТОД НА НАМАЛЯВАЩИЯ ОСТАТЪК

4.2.2. УВЕЛИЧАВАЩИ

4.2.2.1. МЕТОД НА УВЕЛИЧАВАЩАТА СЕ СУМА НА ЧИСЛАТА

4.2.2.2. МЕТОД НА РАВНОМЕРНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ

4.2.2.3. МЕТОД НА НЕРАВНОМЕРНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ

5. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

5.1. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1.1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ

5.1.2. КОЕФИЦИЕНТ НА НАТОВАРВАНЕ НА ДА

5.1.3. КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАЕМОСТ НА ДА

5.2. ТЕХНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.2.1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕКСТЕЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДДВАНЕТО

5.2.2. КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

5.2.3. КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕГРАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО