TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐQG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐQG by Mind Map: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐQG

1. TỔNG QUAN

1.1. Khái niệm

1.1.1. MNC hoặc MNE

1.1.2. Ít nhất ở 2 quốc gia

1.1.3. Các công ty có ảnh hưởng lẫn nhau

1.1.4. Một dạng mới của MNC là xí nghiệp liên hợp toàn cầu

1.2. Động cơ hình thành

1.2.1. Tránh rủi ro

1.2.1.1. Chính trị

1.2.1.2. Kinh doanh

1.2.1.3. Pháp lí

1.2.1.4. Tài chính

1.2.2. Tạo sự tăng trưởng cho hàng hóa và dịch vụ

1.2.3. Đối phó với sự cạnh tranh, bảo vệ thị phần

1.2.3.1. Chiếm lĩnh thị phần của đối thủ

1.2.3.2. Trả đũa

1.2.4. Tiết kiệm chi phí

1.2.5. Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất

1.3. Quá trình hình thành

1.3.1. Xuất nhập khẩu

1.3.2. Cấp phép kinh doanh

1.3.3. Liên minh chiến lược

1.3.3.1. Liên doanh

1.3.3.2. Sử dụng nguồn vốn

1.3.3.3. Không sử dụng nguồn vốn

1.3.4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.3.4.1. Đầu tư mới

1.3.4.2. Mua lại và sáp nhập

1.4. Cấu trúc,

1.4.1. Theo chiều ngang

1.4.2. Theo chiều dọc

1.4.3. Nhiều chiều

1.5. Đặc trưng

1.5.1. Chịu ảnh hưởng bởi MT chính quốc và MT nước ngoài

1.5.2. Sử dụng chung các nguồn lực

1.5.3. Hoạt động của các công ty con không hoàn toàn giống nhau

2. MỤC TIÊU

2.1. Tối đa hóa giá trị thị trường cổ phiếu

2.2. Tối thiểu hóa chi phí đại diện (lớn)

2.2.1. Áp dụng cơ chế thù lao hợp lí

2.2.1.1. Khuyến khích nhà quản lí làm việc với nỗ lực cao nhất

2.2.1.2. Chú ý lợi ích ngắn hạn và dài hạn của công ty

2.2.1.3. Kiểm soát được mức độ rủi ro

2.2.2. Nguyên nhân

2.2.2.1. Khoảng cách địa lí

2.2.2.2. Sự khác biệt về văn hóa

2.2.2.3. Quy mô công ty

3. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

3.1. Khái niệm

3.1.1. Quản lí thao tác chuyển dịch tài chính

3.1.2. Tận dụng lợi thế so sánh để đạt mục tiêu

3.2. Các nghiệp vụ mua bán xuyên QG

3.2.1. Nguyên vật liệu

3.2.2. Thành phẩm

3.2.3. Dịch chuyển máy móc thiết bị

3.2.4. Tài sản vô hình

3.2.5. Cung cấp dịch vụ

3.2.6. Tài trợ và nhận tài trợ

3.2.7. Đi vay và cho vay

3.3. Cơ chế chuyển dịch tài chính

3.3.1. Phi tập trung

3.3.1.1. Ưu điểm

3.3.1.1.1. Tính tự chủ cao

3.3.1.1.2. Đưa ra quyết định chính xác

3.3.1.1.3. Tận dụng cơ hội kinh doanh

3.3.1.2. Nhược điểm

3.3.1.2.1. Chi phí đại diện cao

3.3.2. Tập trung

3.3.2.1. Ưu điểm

3.3.2.1.1. Hoạt động đồng bộ, xuyên suốt

3.3.2.1.2. Thông tin nhanh, chính xác

3.3.2.1.3. Giảm chi phí đại diện

3.3.2.2. Nhược điểm

3.3.2.2.1. Quyền lực và tính tự chủ của nhà quản lí chi nhánh bị giới hạn

3.3.2.2.2. Có thể đưa ra những quyết định không chính xác do thiếu thông tin

3.4. Các nhân tố tác động

3.4.1. Sự khác biệt

3.4.1.1. Hệ thống pháp luật

3.4.1.2. Ngôn ngữ

3.4.1.3. Văn hóa

3.4.2. Vai trò của chính phủ

3.4.3. Rủi ro chính trị

3.4.4. Yếu tố đạo đức