краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
краткотрайни активи by Mind Map: краткотрайни активи

1. състав

1.1. краткотрайни материални активи

1.1.1. материални запаси

1.1.1.1. Горива и смазки

1.1.1.2. Амбалажни средства за еднократна употреба и др.

1.1.1.3. Консумативи

1.1.1.4. Полуфабрикати

1.1.1.5. Материали

1.1.1.6. Суровини

1.1.2. Незавършено производство

1.1.3. Готова продукция

1.1.4. Стока

1.2. Краткосрочни вземания

1.2.1. От свързани предприятия.

1.2.2. По търговски кредити.

1.2.3. От клиенти и доставчици.

1.2.4. Данъци за възстановяване

1.3. Краткосрочни финансови активи

1.3.1. Изкупени обратно сопсвени дългови ценни книжа

1.3.2. Краткотрайни акции и др. ценни книжа.

1.3.3. Финансови активи в свързани предприятия.

1.3.4. Благородни метали и скъпоценни камъни

1.4. Парични средства (ПС)

1.4.1. Налични Парични средства

1.4.2. Налични Парични средства

1.4.3. Блокирани ПС

1.4.4. Еквиваленти на ПС

1.5. Разходи за бъдещи периоди

2. Структура

2.1. Изразява се чрез относителният дял на отделни елементи към цалата КА структура.

3. Обръщаемост на КА

3.1. Показатели, характеризиращи обръщаемостта

3.1.1. Времето за обороти на КА

3.1.2. Коефициент на обръщаемост

3.1.3. Коефициент за закрепване на КА

3.1.4. Среден срок за събиране на вземанията

3.1.5. Рентабилност

4. Видове запаси

4.1. Според наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

4.1.1. Свързани

4.1.2. Несвързани

4.2. По предназначение

4.2.1. Текущ запас

4.2.2. Гаранционен запас

4.2.3. Подготвителен запас

4.2.4. Сезонен запас