Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценка

1.1. Инженерно-техническа

1.2. Икономическа

1.2.1. Отчетна стойност

1.2.1.1. цена на придобиване

1.2.1.2. себестойност

1.2.1.3. продажна цена

1.2.2. Балансова стойност

1.2.3. Възстановяема стойност

1.2.4. Ликвидационна стойност

2. Състав

2.1. Материални

2.1.1. Земя

2.1.2. Сгради

2.1.3. Машини

2.2. Нематериални

2.2.1. Научно – изследователска дейност

2.2.2. Проекто – конструктивна дейност

2.2.3. Програмни продукти

2.2.4. Права (върху)

2.2.4.1. търговски марки

2.2.4.2. патенти

2.2.4.3. собственост

2.3. Финансови

2.3.1. Инвестиционни имоти

2.3.2. Ценни книжа

2.3.2.1. акции

2.3.2.2. облигации

3. Изхабяване и износване

3.1. Физическо износване

3.1.1. Фактори

3.1.1.1. начин на производство

3.1.1.2. начин на работа

3.1.1.3. поддръжка

3.1.1.4. ремонт

3.1.1.5. стопанисване

3.1.2. Видове

3.1.2.1. отстранимо

3.1.2.2. неотстранимо

3.2. Икономическо изхабяване

4. Амортизация

4.1. Амортизационни отчисления

4.1.1. разходи за амортизация

4.1.2. амортизационни отчисления

4.1.3. норма на амортизационните отчисления %

4.2. Амортизационна политика

4.2.1. линеен метод

4.2.2. нелинейни (дегресивни) методи