Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Дълготрайните активи са активи имащи срок за ползване повече от една година.

1.1.1. Нематериални

1.1.2. Материални

1.1.3. Финансови

2. Структура

2.1. Изразява се чрез относителният дял на отделни групи или подгрупи спрямо по – общата съвкупност.

2.1.1. Структурата на ДА трябва МАКСИМАЛНО да съответства на предмета на дейност. Показателите За използване на ДА са обобщаващи и частни.

3. Оценки на ДА

3.1. От инженерно-техническа гледна точка.

3.2. Икономически оценка на ДА

3.2.1. Отчетна стойност

3.2.2. Балансова стойност

3.2.3. Възстановяема стойност

3.2.4. Ликвидационна стойност

4. Изхабяване и износване на ДА

4.1. Физическо износване

4.2. Икономическо изхабяване

5. Амортизационни отчисления и амортизационна политика

5.1. Амортизационни отчисления

5.1.1. Представлява суми, които се начисляват годишно или месечно, включени в себестойността на продукцията и са насочени за осигуряване на средства за износени ДА.

5.2. Амортизационна политика

5.2.1. Амортизационната политика на БП е част от ЦЯЛОСТНАТА стопанска политика. Тя се конкретизира чрез избора на методи за определяне на амортизационните отчисления.