Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. икономически оценки

1.1.1. балансова стойност

1.1.2. възстановяема стойност

1.1.3. лихвена стойност

1.1.3.1. остатъчна част

1.1.3.2. приходи

1.1.3.3. разходи за демонтаж, подготовка за реализация на части или целия ДА

1.1.4. отчетна стойност, определя се от:

1.1.4.1. цена на придобиване

1.1.4.2. себестойност

1.1.4.3. преоценъчна стойност

1.1.4.4. справедлива цена

2. Изхабяване на ДА

2.1. физическо изхабяване

2.1.1. видове физическо изхабяване

2.1.1.1. отстранимо

2.1.1.2. неотстранимо

2.1.2. фактори

2.1.2.1. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА

2.1.2.2. условията в които се осъществява работата на ДА

2.1.2.3. фактори свързани с начина на стопанинстване

2.1.3. степента на физическото изхабяване се определя като се сравнят значенията на избраната характеристика в различни моменти от време

2.1.4. може да се определи аналитично чрез коефициента на физическо изхабяване

2.2. Икономическо изхабяване

2.2.1. коефициент за икономическо износване

2.2.2. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

2.2.3. сравняват се значенията на изброените технологични показатели

2.2.4. основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния процес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката

2.3. Видове ИИ

2.3.1. новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

2.3.2. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

2.3.3. по социални съображения се ограничава използването на ДА

2.3.4. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА