HEAD SUHTED 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HEAD SUHTED 2 by Mind Map: HEAD SUHTED 2

1. Küsimuste esitamine

1.1. küsimuste laad

1.1.1. asjakohased

1.1.2. olukorraga ja ajaga sobivad

1.1.3. vastama julgustavad

1.1.4. vastaja toimetulekusse uskuvad

1.1.5. vastuse mudelit pakkuvad

1.1.6. vastusele esitatud ootusi selgitavad

1.2. vastaja silmas pidamine

1.2.1. pingutust nõudvad küsimused

1.2.2. mõtete kogumise võimaldamine

1.3. vastaja ergutamisega

1.3.1. hakkama saamise rõhutamine

1.3.2. abistavad viited

1.3.3. tuge otsima õhutamine

1.3.4. toe pakkumine

2. Küsimuste kuulamine

2.1. tähelepanelikkus

2.1.1. silmside küsijaga

2.1.2. küsimuse ülekordamine

2.2. küsimisjulguse tunnustamine

3. Küsimustele vastamine

3.1. kohene ja otsene vastus

3.2. vastuse edasilükkamine põhjendusega

3.3. heatahtlik vastus

3.4. vastusega rahulolu kontrollimine

3.5. vastamisse kaasav vastus

3.5.1. kaaslaste kaasamine vastust otsima

3.5.2. juhatamine vastust leidma

3.5.3. võtmesõnade pakkumine vastuse iseseisvaks leidmiseks

3.6. küsimuse asjakohasuse tunnustamine

3.6.1. vormilisele unikaalsusele viitamine

3.6.2. teemakohasuse esiletoomine

3.6.3. originaalse aspekti esiletoomine

3.7. vastamisest keeldumine

3.7.1. põhjendusega

3.7.2. küsijat halvustamata

4. Kasutatav sõnavara

4.1. tunnustav

4.2. innustav

4.3. asjakohane

4.4. varieeruv

5. Kõnetusfraasid

5.1. sõbralikud

5.2. humoorikad

5.3. ei sildista

6. Turvalisus

6.1. töörahu võimaldav mürafoon

6.2. murede ja rõõmude jagamine

6.2.1. tähtpäevade pühitsemine

6.2.2. perede eripära arvestamine

6.3. kokkulepped

6.3.1. ühine keel

6.3.2. kulutusi kõigi võimalusi arvestades

6.3.3. rituaalid

6.4. eneseusu kujundamine

6.4.1. julgus olla ise

6.4.2. sallivus

6.4.3. igaühel on oluline olemise kogemusi

7. Ruumis paiknemine/liikumine

7.1. puuduvad nn keelatud piirkonnad

7.1.1. klassiruum tervikuna on õppekeskkond

7.1.2. igaühe privaatsuse tegamiseks on kokkulepped

7.2. partnerlustrajektoorid

7.2.1. koos ja eraldi liikumine ei võta kaua aega

7.2.2. järgitakse üksteise toetamise ja koostöö kokkuleppeid (vahendid, rühmana paiknemine jm)

7.2.3. liigutakse suunaja ja toetajana

7.3. mõtestatud ja loomulik

7.3.1. tööks vajalike vahendite toomine pikema rituaalita

7.3.2. kohal püsimine ja liikumine on teemakohane

7.3.3. sujuv, äkiliste liigutusteta

7.3.4. rahulik ja kärata

7.3.5. silmside võimalikkus

8. Hääletoon

8.1. sõbralik

8.2. rahulik

8.3. ilma irooniata

8.4. toetav

9. Kehahoiak

9.1. avatud

9.2. rühikas

9.3. kontaktialdis

9.4. turvalisust sisendav

10. Kontakti loomine/hoidmine

10.1. märkamisest märku andmine

10.1.1. kõnetamine

10.1.2. naeratus

10.1.3. silmside

10.1.4. naljatus

10.1.5. kokkukuulumist märkiv žest