Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. икономически оценки за състоянието на ДА

1.2. икономически оценки

1.2.1. отчетна стойност, определя се от:

1.2.1.1. цена на придобиване

1.2.1.2. себестойност

1.2.1.3. справедлива цена

1.2.1.4. преоценъчна стойност

1.2.2. балансова стойност

1.2.3. възстановяема стойност

1.2.4. лихвена стойност

1.2.4.1. остатъчна част

1.2.4.2. разходи за демонтаж, подготовказа реализация на части или целия ДА

1.2.4.3. приходи

2. Изхабяване на ДА

2.1. физическо изхабяване

2.1.1. влошаване на значението нанякои физически характеристики

2.1.2. степента на физическото изхабяване сеопределя като се сравнят значенията на избраната характеристика в различни моменти от време,

2.1.3. може да се определи аналитично чрез коефициента на физическо изхабяване

2.1.4. фактори оказващи влияние на физическото изхабяване

2.1.4.1. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА

2.1.4.2. условията в които се осъществява работата на ДА

2.1.4.3. ритмичност и качество на изпълняемите дейности по поддръжка на ДА

2.1.4.4. фактори свързани с начина на стопанисване

2.2. видове физическо изхабяване

2.2.1. отстранимо

2.2.2. неотстранимо

2.3. Икономическо изхабяване

2.3.1. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

2.3.2. сравняват се значенията на изброените технологични показатели

2.3.3. коефициент за икономическо износване

2.3.4. основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния процес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката

2.3.5. видове ИИ

2.3.5.1. новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

2.3.5.2. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

2.3.5.3. по социални съображения се ограничава използването на ДА

2.3.5.4. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА