Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดเเวร์ (Hardware)

1.1. อุปกรณ์รับข้อมูล

1.1.1. ทำหน้าที่สั่งและข้อมูลเข้ามาประมวลผล

1.1.2. อุปกรณ์ที่มักใช้บ่อย ได้แก่ เมาส์ คีย์บอร์ด ไมค์ เว็บแคม สแกนเนอร์ จอย

1.2. อุปกรณ์แสดงข้อมูล

1.2.1. ทำหน้าที่แสดงสารสนเทศ ได้แก่ ลำโพง หน้าจอ เครื่องพิมพ์ หูฟัง

1.3. อุปกรณ์ระบบ(system Unit)

1.3.1. ตัวเครื่อง(case)ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ภายในที่ทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลข้อมูล

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ทำหน้าที่ในการแปลง ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆให้เป็นภาษาเครื่อง

2.1.2. โปรแกรมที่แปลงจากโปรแกรมต้นฉบับ เรียกว่า ออปเจ็คโค้ด ซึ่งประกอบไปด้วยรหัสคำที่สั่งที่คอทพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

2.1.3. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.1.3.1. ควบคุมการทำงานของ Hardware

2.1.3.2. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

2.1.3.3. จัดการงานในส่วนของการติดต่อผู้ใช้

2.1.3.4. ควบคุมการแสดงผล

2.1.4. ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 2 ประเภท

2.1.4.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.1.4.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุต์

2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับงานทั่ว

2.2.2. สามารถแบ่งตามประเภทต่างๆได้ดังนี้

2.2.2.1. ซอฟต์แวร์ตารางวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์

2.2.2.2. ซอฟต์แวร์ประมวลผล

2.2.2.3. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.2.2.4. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.2.2.5. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล

3. กระบวนการทำงาน(Procedure)

3.1. เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกัวบคอมพิวเตอร์จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธภาพ

4. บุคลากร

4.1. มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่างๆ

4.2. ยกตัวอย่างบทบาทของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์

4.2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.2.2. โปนแกรมเมอร์

4.2.3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4.2.4. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.2.5. ผู้ดูแลเว็บไซต์

4.2.6. ผู้ใช้

5. ข้อมูล/สารสนเทศ

5.1. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดจากการดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่นๆ

5.2. ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ทันที จะต้องผ่านกระบวนการประมวลผล

5.2.1. คะแนนสอบของนักรียน

5.2.2. จำนวนของที่ขายได้ในร้านต่อวัน

5.3. ข้อมูลที่ได้ผ่านกะบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีการง่ายๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้เทคนิคขั้นสูง

5.3.1. เกรด

5.3.2. แผนภูมิหรือกราฟ