Ympäristöriskit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ympäristöriskit by Mind Map: Ympäristöriskit

1. Jätteet

1.1. Polttoaineet ja öljytuotteet

1.1.1. Luontoon päätyminen

1.2. Jätteiden käsittely

1.2.1. Tuhkan käsittely

1.3. Muut

2. Kemikaalit

2.1. Kemikaalit ja kemikaalitietous

2.2. Kemikaalien varastointi ja käsittely

2.2.1. Paloturva

2.3. Kemikaalien kuljetus

3. Päästöt ja toimintahäiriöt

3.1. Ilmansaasteet ja melu

3.1.1. CHP kiertoleijukattila, rikin ja typen oksidipäästöt

3.1.1.1. Happamoituminen

3.1.2. hiukkaset

3.1.3. mahdollinen onnettomuus ja sen vaikutukset

3.1.4. Tuhka

3.1.5. Kuljetusten ja työkoneiden päästöt

3.1.5.1. CO2

3.2. Päästöt vesistöön ja maaperään

3.2.1. Mahdollinen onnettomuus ja sen vaikutukset

3.2.2. Polttoaineet ja öljytuotteet työkoneista

3.3. Polttoaineen saatavuus ja laatu

4. Ympäristön haavoittuvuus

4.1. Luonto

4.1.1. Metsähakkuut

4.1.1.1. Luonnon monimuotoisuus

4.1.1.2. Valuma-alueen olosuhteet

4.1.1.2.1. Vesistön rehevöityminen

4.1.1.2.2. Eroosio

4.1.1.3. Hiilidioksidin sidonta

4.1.1.4. Hyönteistuhot

4.1.1.5. Ravinteiden poistuminen

4.1.1.6. Tiivistyminen

4.1.1.7. Muutokset pohjavesiolosuhteisiin

4.1.1.8. Pienilmaston muutos

4.1.1.8.1. Kasvitaudit

4.1.1.9. Maankäyttö

4.1.1.10. Esteettinen ja maisemallinen haitta

5. Ennakoivan toiminnan laatu

5.1. Henkilöstön ympäristöosaaminen

5.2. Varautumissuunnitelma

5.3. Ympäristölainsäädännön tarkistuslista

5.4. Toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa

6. Muut riskiä aiheuttavat tekijät

6.1. Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta

6.2. Kiinteistön historiaan liittyvät riskit