เรื่องประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรื่องประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: เรื่องประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศ

1.1. ระบบสารสนเทศเป็นการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

1.2. ข้อมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล

1.3. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่นการประมวลผล

2. ประเภทของระบบสารสนเทศที่สำคัญ 3 ประเภท ดังนี้

2.1. 1. ระบบสารสนเทศจำแนกตามประเภทของธุรกิจ : ระบบสารสนเทศที่จำแนกตามประเภทของธุรกิจ โดยทั่วไปจะเป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยระบบสารสนเทศที่จำแนกตาม หน้าที่ย่อยๆ หลายระบบ

2.2. 2. ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่ของงาน : จะเป็นระบบที่จำแนกตามลักษณะหรือหน้าที่ของงานหลัก ซึ่งแต่ละระบบสามารถประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อยๆ

2.3. 3. ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน : จะถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและระดับของผู้ใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับการนำสารสนเทศไปใช้ประกอบการบริหารและตัดสินใจ

3. ระบบสารสนเทศที่อิงคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

3.1. 1. ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม

3.1.1. เป็น ระบบสารสนเทศประเภทแรกที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า

3.1.2. 1.1 การประมวลผลแบบกลุ่ม

3.1.2.1. เป็นการประมวลผลที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมและสะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

3.1.3. 1.2 การประมวลผลแบบทันที

3.1.3.1. เป็นการประมวลผลแต่ละรายการและให้ผลลัพธ์ทันทีเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ ระบบ

3.2. 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.2.1. เป็น ระบบสารสนเทศที่โดยปกติแล้วจะประมวลผลและสรุปผลจากแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูล

3.2.2. 2.1 รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2.2.1. เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกๆ ปี

3.2.3. 2.2 รายงานสรุป

3.2.3.1. ป็นรายงานที่จัดทำเพื่อสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวม โดยปกติจะแสดงผลในรูปของตารางสรุปจำนวนและกราฟเปรียบเทียบ

3.2.4. 2.3 รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ

3.2.4.1. เป็น รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขพิเศษไม่อยู่ในเกณฑ์การจัดทำรายงานตามปกติ

3.2.5. 2.4 รายงานที่จัดทำตามความต้องการ

3.2.5.1. เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับรายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรายงานจะกระทำตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ

3.3. 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.3.1. เป็น ระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ และจะช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะกรณีตามที่ผู้บริหารต้องการ เป็นการเน้นการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4. 4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

3.4.1. ป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยกำหนดมุมมองได้ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง และรวดเร็วต่อความต้องการ ใช้งานได้ง่าย

3.5. 5. ปัญญาประดิษฐ์

3.5.1. ปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ให้สามารถปฏิบัติงานเหมือนกับมนุษย์หรือเลียนแบบ การทำงานของมนุษย์ AI มีหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3.6. 6. ระบบสารสนเทศสำนักงาน

3.6.1. ป็นระบบสารสนเทศที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร