Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Водата by Mind Map: Водата

1. Състояния

1.1. твърдо - лед

1.2. течно - вода

1.3. газообразно - водна пара

2. Разпространение - покрива по-голямата част от планетата

2.1. сладки води

2.1.1. езера

2.1.2. блата

2.1.3. извори

2.1.4. подпочвени води

2.1.5. естествени сладководни басейни

2.1.6. изкуствени сладководни басейни

2.2. солени води

2.2.1. морета

2.2.2. океани

3. Свойства

3.1. маса - във всички състояния

3.2. обем - във всички състояния

3.3. форма - само при леда

4. Етапи от кръговрата

4.1. Изпарение

4.2. Замръзване

4.3. Топене

4.4. Втечняване

5. Опазване

5.1. - Да не се изхвърлят отпадъци

5.2. - Да се пречиства

6. Други

6.1. - Безцветна прозрачна течност

6.2. - Разтваря много вещества

6.3. - Водата не гори

6.4. - Животът е невъзможен без вода