ประะภทของระบบสารสนเทศ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประะภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประะภทของระบบสารสนเทศ

1. ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ (AI/ES)

1.1. ระบบที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการ

1.1.1. ลักษณะเด่นของ AI/ES

1.1.1.1. ป้องกันและรักษาความรู้ซึ่งอาจสูญหายไป

1.1.1.2. จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

1.1.1.3. คำนึงถึงการบันทึกความรู้ในแต่ละสาขาให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน

1.1.1.4. สามารถตัดสินปัญหาอย่างแน่นอน

1.1.1.5. เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเฉพาะองค์การสมัยใหม่

1.1.1.6. ที่ต้องการ สร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขัน

1.2. สามารถวิเคราะห์เหตุผลเพื่อตัดสินใจ

1.3. ระบบคอมพิวเตอร์นี้ประกอบด้วย ฐานความรู้ และกฎข้อวินิจฉัย

2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ( EIS )

2.1. เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา

2.1.1. ลักษณะเด่นของ EIS

2.1.1.1. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง

2.1.1.2. ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย

2.1.1.3. มีความยืดหยุ่นสูง จะต้องสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร

2.1.1.4. การใช้งาน ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม

2.1.1.5. การสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน

2.2. ส่วนใหญ่จะนำเสนอในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ

2.3. ศึกษาแนวโน้มในเรื่องที่สนใจ

2.4. เพื่อสรุปสารสนเทศให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS )

3.1. เป็นการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม

3.1.1. ลักษณะเด่นของ MIS

3.1.1.1. สนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บ ข้อมูลรายวัน

3.1.1.2. สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ

3.1.1.3. ความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไป

3.1.1.4. มีระบบรักษาความลับของข้อมูล

3.2. มาประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมการทำงาน

3.3. สารสนเทศที่ได้จากระบบนี้จะอยู่ในรูปแบบของรายงานสรุปประเภทต่างๆ

4. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม ( TPS )

4.1. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการทำธุรกรรม

4.2. นับสนุนการทำงานระดับปฏิบัติการ

4.3. สารสนเทศที่ได้อาจจะยังไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจมากนัก

4.3.1. ลักษณะเด่นของ TPS

4.3.1.1. ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

4.3.1.2. องค์กรจะได้รับเมื่อใช้ระบบนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน

4.3.1.3. ะมีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

5. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ( DSS )

5.1. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรเ

5.1.1. ลักษณะเด่นของ DSS

5.1.1.1. ช่วย ผู้บริหารในกระบวนการการตัดสินใจ

5.1.1.2. ออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบ กึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง

5.1.1.3. สามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ

5.1.1.4. มีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความ สามารถในการจำลองสถานการณ์

5.2. เพื่อนำมาประมวลผลให้ได้