Copy of Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) by Mind Map: Copy of Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội  (1921-1941)

1. Công cuộc xây dựng CNXH ở liên xô (1925-1941)

1.1. Hoàn cảnh

1.1.1. Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục KT, Liên Xô bước vào xây dựng CNXH với nhiệm vụ trọng tâm: công nghiệp hóa XHCN, biến LX từ 1 nước NN thành một nước CN.

1.2. Quá trình CNXH cần có những kế hoạch dài hạn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ.

1.2.1. Kế hoạch 5 năm lần 1 ( 1928-1932)

1.2.2. Kế hoạch 5 năm lần 2 ( 1933-1937 )

1.2.3. Kết quả:

1.2.3.1. Công nghiệp

1.2.3.1.1. 1937- sản lượng CN chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

1.2.3.2. Nông nghiệp

1.2.3.2.1. Công cuộc tập thể hóa đã đưa 93% nông dân với trên 90% diện tích đất canh tác vào tập thể.

1.2.3.3. Văn hóa giáo dục

1.2.3.3.1. Xóa nạn mù chữ, hoàn thành GD phổ cập tiểu học cả nước và GD trung học ở cấp thành phố.

1.2.3.4. Xã hội

1.2.3.4.1. Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, Chỉ còn lại 2 g/c lao động và công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức.

1.3. Quan hệ ngoại giao của liên xô

1.3.1. Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở Châu Á và Châu Âu.

1.3.2. Từng bước phá vỡ trong chính sách bao vây cô lập của các nước đế quốc.

1.3.3. Đến năm 1925, liên xô đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với trên 20 quốc gia.

2. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế ( 1921-1925 )

2.1. Chính sách kinh tế mới

2.1.1. Hoàn cảnh

2.1.1.1. Nước nga xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn

2.1.1.1.1. Nền kinh tế nước nga bị tàn phá nghiêm trọng

2.1.1.1.2. Tình hình chính trị không ổn định, đe dọa đến sự tồn tại của CQ xô viết

2.1.1.1.3. Các lực lượng phản CM nổi dậy chống phá ở nhiều nơi

2.1.1.2. Tháng 3/1921 đảng Bôn Sê-Vich quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới.

2.1.2. Nội dung

2.1.2.1. Nông nghiệp

2.1.2.1.1. Bãi bỏ trưng LT thừa, ban hành thuế lương thực

2.1.2.1.2. Thuế nộp bằng hiện vật

2.1.2.2. Công nghiệp

2.1.2.2.1. Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

2.1.2.2.2. Cho phép tư nhân, tư bản đầu tư.

2.1.2.2.3. Nhà nước nắm các ngành KT chủ chốt.

2.1.2.3. Thương nghiệp tiền tệ

2.1.2.3.1. Tư nhân được tự do buôn bán.

2.1.2.3.2. Nhà nước mở lại các chợ.

2.1.2.3.3. Đẩy mạnh các mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn.

2.1.2.3.4. Phát hành đồng Rúp mới

2.1.2.4. => THỰC CHẤT: là chuyển từ nền KT do nhà nước nắm độc quyền sang nền KT hàng hóa nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.

2.1.3. Ý nghĩa

2.1.3.1. Những khó khăn về kinh tế và chính trị được khắc phục giúp nước Nga hoàn thành khôi phục Kinh Tế.

2.2. Sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết

2.2.1. ^^^

2.2.2. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ xô viết phải liên minh chặt chẽ để tăng cường sức mạnh về mọi mặt.

2.2.3. Cuối tháng 12/1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.