Дълготрайни активи

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Изхабяване и износяване на ДА

1.1. Физическо износване

1.1.1. Фактори

1.1.1.1. Проистичащи от начин на производство

1.1.1.2. Произтичащи от условията

1.1.1.2.1. Благоприятни

1.1.1.2.2. Неблагоприятни

1.1.1.3. Произтичащи от ритмичноста и качество извършаването на дейности на подържка и ремонт

1.1.1.4. Произтичащи от начина на стопанисване

1.1.2. Видове

1.1.2.1. Отстранимо физическо износване - извършва се ремонтна дейност

1.1.2.2. Неотрстранимо физическо износване - ДА е или технически неремонтируемо или икономически неизгодно

1.2. Икономическо изхабяване

1.2.1. Влошаване на значенията на някои икономически показатели

1.2.1.1. Разходи за материали

1.2.1.2. Труд

1.2.1.3. Енергия

1.2.2. Коефициент на икономическо износване

1.2.3. Основният фактор, който оказва влияние върху икономическото изхабяване е научно - технологичния прогрес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката

2. Състав

2.1. Материялни

2.1.1. Земя

2.1.1.1. Гори

2.1.1.2. Земи

2.1.1.3. Трайни засаждания

2.1.2. Съгради

2.1.2.1. Производствено предзначение

2.1.2.2. Учебно предзначеие

2.1.2.3. Оздравителна база

2.1.3. Съображения

2.1.3.1. Басейни

2.1.3.2. Пътища

2.1.3.3. Канали

2.1.3.4. Тунели

2.2. Нематериялни

2.2.1. Резултати от научно-изследователска и проекто-конструктивна дейност

2.2.2. Програмни продукти

2.2.3. Права върху собственост, патент и др

2.3. Финансови

2.3.1. Инвестиционни имоти

2.3.2. Акции, облигации и др

2.3.3. Отсрочени данъчни плащания