QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI by Mind Map: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. THỜI KÌ ĐỔI MỚI

1.1. GIAI ĐOẠN 45-54

2. TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI 86-16

2.1. A. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XH

2.1.1. ĐH-VI: vấn đề XH là lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xh đối với chính sách kinh tế và chính sách ở các lĩnh vực khác. MT: thống nhất mới mịc tiêu phát triển kinh tế ở cỗ dều nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người.

2.1.2. ĐH VIII: quan điểm

2.1.2.1. 1. tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng và XH ngay từng bước và trong suốt quá trình PT

2.1.2.2. 2. thực hiện nhiều hình thức phân phối

2.1.2.3. 3. khuyến khích làm giàu hợp phát, xóa đói, giảm nghèo

2.1.2.4. 3. các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa.

2.1.3. ĐH IX:

2.1.3.1. Chính sách xã hội phải hướng vào PT làm lành mạnh hóa XH, thực hiên công bằng phân phối.

2.1.3.2. tạo động lực PTSX tăng NXLD, thực hiện bình đẳng trong quan hệ XH, khuyến khích dân làm giàu hợp pháp

2.1.4. ĐH X:

2.1.4.1. kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu XH, trong hạm vi cả nước, địa phương, lĩnh vực

2.1.4.2. HNTW 4 (1-2007) nhấn mạnh: giải quyết tốt các vấn đề XH trong quá trình thực thi các cám kết với WTO. Xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kì

2.1.5. ĐH XI: phát triển toàn diện, mạnh mẽ các lĩnh vực văn háo, XH hài hòa vs PT KT

2.1.6. ĐH XII: xác định quản lí PTXH, thực hiện tiến bộ, công bằng XH

2.2. D. ĐÁNH GIÁ SỰ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI

2.2.1. 1. VỀ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

2.2.1.1. mỗi năm tạo ra việc làm mới 1.5-1.6 tr việc làm.

2.2.2. 2. GIẢM NGÈO BỀN VỮNG

2.2.2.1. tỷ lệ hộ nghèo giảm 1.5%-2% năm. 4% đối với vùng khó khăn.

2.2.2.1.1. 1993=58.1%

2.2.2.1.2. 2011=9.5%

2.2.2.1.3. 2013=7.8%

2.2.2.1.4. 2014=5.8-6%

2.2.2.1.5. 2015=4.5%

2.2.2.1.6. huyện nghèo=28%

2.2.3. 3. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

2.2.3.1. hệ thống Y Tế đc hình thành trong cả nước

2.2.4. 4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

2.2.4.1. 1.4 tr người đc hưởng trợ cấp tx

2.2.5. 5. CHÍNH SÁCH AN NINH XÃ HỘI

2.2.5.1. phát triển mạnh mẽ hệ thống bảo hiểm

2.2.5.1.1. XH=12tr 2015

2.2.5.1.2. Y Tế=75% dân số 2015

2.2.5.1.3. Thất nghiệp=10tr 2015

2.2.5.1.4. Tai nạn lao động=

2.2.5.1.5. bệnh nghề nghiệp

2.2.5.2. 2015= có 12tr dâ