ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัติโนมัติ (OAS)

1.1. ระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร

1.1.1. การส่งจดหมาย

1.1.2. การพิมพ์เอกสารการประชุม

1.1.3. การพิมพ์รายงาน

1.1.4. การจัดตารางเวลา

1.1.5. การคำนวณบัญชี

2. ระบบประมวลผลรายการ (TPS)

2.1. ระบบประมวลผลข้อมูล โดยจะเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เน้นการประมวลผลรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำวันของแต่ละหน่วยงาน

2.1.1. การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน

2.1.2. การบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน

2.1.3. การบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน

2.2. ข้อมูลต่างๆ จะถูกบันทึกจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ระบบประมวลผลรายการเป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของพนักงานในระบบปฏิบัติการ

2.2.1. ระบบจองตั๋วรถทัวร์

2.2.2. ระบบจองตั๋วเครื่องบิน

2.2.3. ระบบการฝากเงินถอนเงิน

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

3.1. ระบบสารสนเทศที่ได้มาจากระบบประมวลผลรายการ (TPS) และข้อมูลต่างๆที่ได้มาทั้งภายนอกและภายในองค์กรเพื่อนำมาประมวลผลให้ได้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

3.2. เป็นระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพื่อช่วยในการจัดวางแผนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2.1. รายงานยอดขายประจำเดือน

3.2.2. รายงานยอดขายประจำปี

3.2.3. รายงานการวิเคราะห์การขายในแต่ละจังหวัด

3.2.4. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร

3.2.5. รายงานงบประมาณ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

4.1. ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป เป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือสารสนเทศอื่นๆ นำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สื่อสารได้ง่าย

4.1.1. การนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ระบบจะนำเสนอทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ESS)

5.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับ ผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2. ใช้ข้อมูลภายในจากMIS และ DSS รวมถึงข้อมูลภายนอก เพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงสุด

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intellingence System and Expert System)

6.1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็ยระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง สามารถทำงานแทนมนุษย์ สามารถที่จะตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ ซึ่งจากต่างสารสนเทศแบบอื่นๆ

6.2. สามารถนำเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปพิจารณาเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาด้วยวิธีในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบกระบวนการคิด วิเคราะห์ของมนุษย์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน